• Start
  • ☎️Kontakt
  • logo w menu
  • logo portal
  • logo portal (2)

Szanowni Państwo zapraszamy do zapoznania się z ofertą otrzymania preferencyjnej pożyczki
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

W związku z tym, że działalność WFOŚiGW w Rzeszowie ukierunkowana jest w głównej mierze na wsparcie realizacji regionalnej polityki ekologicznej województwa podkarpackiego poniżej prezentujemy priorytetowe ramy działania w obrębie których mogą podlegać dofinansowaniu przedsięwzięcia

Priorytet I Poprawa jakości powietrza
Główne portfolio projektów do wsparcia finansowego:

⁻ Likwidacja tzw. „niskich” źródeł emisji pyłu PM10, pyłu PM2,5, benzo(a)pirenu oraz CO2, ⁻ Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez: modernizację kotłowni komunalnych, wzrost efektywności energetycznej budynków.

⁻ Zwiększanie udziału ciepła sieciowego w sektorze mieszkaniowym, a także wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji energii (zwłaszcza mikroinstalacji).

Priorytet II Transformacja eneregtyczna gospodarki
Główne portfolio projektów do wsparcia finansowego:

⁻ Modernizacja sektora ciepłowniczego w kierunku efektywnych systemów ciepłowniczych realizowana poprzez: modernizację ciepłowni, wprowadzanie wysokosprawnej kogeneracji, zastosowanie odnawialnych źródeł energii, wykorzystanie odpadów na cele energetyczne.

⁻ Racjonalizacja gospodarki energią, wdrażanie technologii i przedsięwzięć ograniczających zużycie energii i zasobów w przemyśle i gospodarce komunalnej oraz zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

⁻ Systemowe rozwiązania niskoemisyjnego i zeroemisyjnego transportu publicznego.

Priorytet III Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi
Główne portfolio projektów do wsparcia finansowego:

⁻ Budowa, rozbudowa i modernizacja systemów kanalizacji i oczyszczalni ścieków.

⁻ Podniesienie bądź utrzymanie efektywności oczyszczania ścieków komunalnych.

⁻ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach, gdzie budowa zbiorczych systemów odprowadzania ścieków jest ekonomicznie nieuzasadniona.

⁻ Ochrona przed deficytem wody poprzez zapewnienie dobrej jakości wody przeznaczonej do spożycia. Budowa i rozbudowa ujęć wodnych, stacji uzdatniania wody oraz budowa systemów wodociągowych, w szczególności realizowanych w ramach programów porządkowania gospodarki ściekowej.

⁻ Usuwanie strat w sieciach wodociągowych, oszczędzanie wody w przemyśle i na cele konsumpcyjne.

⁻ Minimalizacja ilości wytwarzanych ścieków przemysłowych i ich efektywne oczyszczanie.

⁻ Oczyszczanie ścieków komunalnych z substancji farmaceutycznych, mikroplastyków, itp.

Priorytet IV Adaptacja do zmian klimatu
Główne portfolio projektów do wsparcia finansowego:

⁻ Zwiększenie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców województwa poprzez budowę, przebudowę i remonty obiektów hydrotechnicznych oraz obiektów infrastruktury przeciwpowodziowej i naturalnej retencji.

⁻ Monitoring środowiska oraz systemy ostrzegania przed gwałtownymi zagrożeniami naturalnymi.

⁻ Zagospodarowanie wód opadowych i spowolnienie ich spływu.

⁻ Doskonalenie systemu reagowania kryzysowego w zakresie ratownictwa w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych i poważnych awarii.

Priorytet V Racjonalne gospodarowanie odpadami, w tym gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona powierzchni ziemi
Główne portfolio projektów do wsparcia finansowego:

⁻ Budowa lub modernizacja instalacji zagospodarowania odpadów oraz innych instalacji wynikających z planu gospodarki odpadami dla województwa podkarpackiego.

⁻ Budowa lub modernizacja instalacji przetwarzania odpadów na surowce użyteczne, łatwo zbywalne lub półprodukty.

⁻ Tworzenie ogólnodostępnych dla mieszkańców punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

⁻ Wdrażanie działań zawartych w Krajowym programie zapobiegania powstawaniu odpadów, w tym zmian technologicznych zapobiegających powstawaniu odpadów lub zapewniających ich minimalizację w procesach produkcji oraz tworzenie nowych form działalności związanej z zapobieganiem powstawaniu odpadów – tzw. centra przygotowania do ponownego użycia.

⁻ Realizacja zadań związanych z zagospodarowaniem odpadów biodegradowalnych, w tym osadów z oczyszczalni ścieków.

⁻ Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych.

⁻ Przywracanie wartości użytkowych lub przyrodniczych terenom zniszczonym przez działalność człowieka, w tym przywracanie produktywności gruntów rolnych i leśnych.

Priorytet VI Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów
Główne portfolio projektów do wsparcia finansowego:

⁻ Czynna ochrona gatunków chronionej lub zagrożonej wyginięciem flory i fauny oraz ich siedlisk, w szczególności poprzez utrzymanie i odtworzenie naturalnych ekosystemów retencjonujących wodę.

⁻ Tworzenie warunków do naturalnego rozwoju ichtiofauny i likwidacja barier utrudniających migrację.

⁻ Rewaloryzacja szczególnie cennych zabytkowych założeń ogrodowych.

⁻ Dokumentowanie zasobów przyrodniczych województwa podkarpackiego.

Znajdź nas w mediach społecznościowych:

                

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności