• Start
  • ☎️Kontakt
  • logo w menu
  • logo portal
  • logo portal (2)

Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie informuje, że wysokość wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie na dzień 7 sierpnia 2020 r. wynosi: 100% limitu krajowego, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz.Urz.UE L 352 z 24.12.2013, str.9, z późn.zm).

W związku z powyższym, wypłata środków Beneficjentom „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” będzie możliwa po ustaleniu nowego limitu.

Szczegółowe informacje znaleźć można pod podanym adresem:
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/limity-pomocy-de-minimis

Jednocześnie informuje się, że wnioski o dotację nadal można składać zgodnie z obowiązującymi dotychczas zasadami naboru wniosków. Dokumentacja konkursowa zamieszczona jest pod adresem:

https://bip.wfosigw.rzeszow.pl/index.php/nabory-wnioskow/854-ogloszenie-naboru-wnioskow-w-ramach-ogolnopolskiego-programu-regeneracji-srodowiskowej-gleb-poprzez-ich-wapnowanie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności