• Start
 • ☎️Kontakt
 • logo w menu
 • logo portal
 • logo portal (2)

WFOŚiGW w Rzeszowie informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie prowadzi nabór ciągły wniosków w ramach programu "Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczenie skutków zagrożeń dla środowiska".

Zachęcamy do zainteresowania Programem z uwagi na fakt, że dofinansowaniem mogą być objęte niżej wymienione przedsięwzięcia:

 1. działania w zakresie adaptacji do zmian klimatu w miastach, w tym: „zielono-niebieska” infrastruktura, likwidacja powierzchni nieprzepuszczalnych, systemy zagospodarowania wód opadowych i kanalizacja deszczowa,

 2. działania z zakresu zapobiegania powodzi i suszy, w tym: zwiększanie retencji w ekosystemach, urządzenia wodne,

 3. zaopatrzenie ludności w wodę do picia, w tym: budowa i modernizacja ujęć wód i stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowych,

 4. działania dotyczące opracowania i wdrożenia systemu monitoringu zagrożeń i systemu wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami,

 5. realizacja przedsięwzięć planistycznych i strategicznych w zakresie metod i narzędzi do analizowania zagrożeń spowodowanych zmianami klimatu, w tym lokalne i regionalne plany i strategie uwzględniające działania adaptacyjne,

 6. usuwanie skutków awarii i zagrożeń środowiska na obiektach ochrony środowiska i gospodarki wodnej, morskich obszarach przybrzeżnych oraz naturalnych akwenach,

 7. zakup specjalistycznego sprzętu do prognozowania i zapobiegania skutkom zagrożeń naturalnych i poważnych awarii,

 8. przedsięwzięcia w zakresie adaptacji do zmian klimatu, realizowane ze środków zagranicznych.

Beneficjentami programu są między innymi jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jst.

Dofinansowanie w wysokości do 100% kosztów kwalifikowanych, w formie pożyczki umarzalnej w wysokości do 50%.

Więcej informacji jest tutaj: http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/przeciwdzialanie-zagrozeniom-srodowiska/

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności