• Start
 • ☎️Kontakt
 • logo w menu
 • logo portal
 • logo portal (2)

WFOŚiGW w Rzeszowie ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Organizacja szkoleń dla kandydatów na energetyków gminnych".

 1. Ogłoszenie
 2. Załącznik nr 6 do SIWZ - Formularz ofertowy
 3. SIWZ
 4. Załącznik nr 7 do SIWZ
 5. Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 6. Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie spełnienia warunków
 7. Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 8. Załącznik nr 5 do SIWZ - Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia 
 9. Załącznik nr 1 do SIWZ - wzór umowy
 10. Załącznik nr 1 do umowy - harmonogram
 11. Załącznik nr 2 do umowy - opis przedmiotu zamówienia

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności