• Start
  • ☎️Kontakt
  • logo w menu
  • logo portal
  • logo portal (2)

Ogłoszenie o naborze wniosków na rok 2018
na zadania upowszechniające zagadnienia związane z ochroną środowiska oraz z zakresu edukacji ekologicznej prowadzone na łamach prasy, radia, telewizji lub internetu

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519)  oraz "Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji przez WFOŚiGW w Rzeszowie" ogłasza nabór wniosków na rok 2018 na zadania upowszechniające zagadnienia związane z ochroną środowiska oraz z zakresu edukacji ekologicznej prowadzone na łamach prasy, radia, telewizji lub internetu.

  1. Termin naboru wniosków określa się do dnia 30.03.2018 r. Zgłoszenia przyjmowane są w siedzibie Funduszu lub za pośrednictwem poczty pod adresem: ul. Zygmuntowska 9, 35-025 Rzeszów.
  2. Konkurs skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego bądź jednostek organizacyjnych wykonujących zadania własne samorządu, uczelni wyższych i instytutów badawczych, stowarzyszeń i fundacji, których celem statutowym jest edukacja ekologiczna lub/i ochrona środowiska, wydawców, nadawców i dostawców audiowizualnych lub radiowych usług medialnych posiadających osobowość prawną, państwowych i samorządowych instytucji kultury, parków narodowych i krajobrazowych.
  3. Regulamin konkursu zawierający kryteria oceny wniosków, wzór wniosku o dotację W-5a wraz z wymaganymi załącznikami znajdują się na stronie www.bip.wfosigw.rzeszow.pl w zakładce Programy/Programy WFOŚiGW/Edukacja Ekologiczna.
  4. Budżet konkursu w roku 2018 wynosi do 250.000,00 zł, w tym maksymalna wysokość dofinansowania na zadanie może wynieść nie więcej niż 50.000,00 zł, z zastrzeżeniem pkt VII ppkt 7 Regulaminu konkursu.
  5. Rozstrzygnięcie konkursu ustala się do dnia 30.04.2018 roku.

Do pobrania:


1) Regulamin konkursu

2) Tematy konkursu


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności