• Start
  • ☎️Kontakt
  • logo w menu
  • logo portal
  • logo portal (2)

1. W formie dotacji dofinansowywane będą przede wszystkim zadania polegające na zapobieganiu i likwidacji poważnych awarii i ich skutków dla środowiska oraz przeciwdziałaniu klęskom żywiołowym i likwidacji ich skutków dla środowiska.

2. Pomoc w szczególności kierowana będzie na:

1) likwidację skutków poważnych awarii lub klęsk żywiołowych, budowę i modernizację urządzeń służących ochronie przeciwpowodziowej - jako wsparcie przy wykorzystaniu innych środków,

2) zakup materiałów, sprzętu i urządzeń na zwiększenie zasobów wyposażenia wojewódzkiego lub powiatowych magazynów przeciwpowodziowych - maksymalna wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 50% kosztów zadania,

3) System ostrzegania przed gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi i zagrożeniami - maksymalna wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 50% kosztów zadania, ale nie więcej niż 100.000,00 zł,

4) wykonywanie zadań na wypadek klęski żywiołowej, przez jednostki samorządu terytorialnego, związanych z zapobieżeniem jej skutkom – w wysokości do 80 % kosztów, ale nie więcej niż 100.000,00 zł.

Udzielenie dotacji odbywa się po rozpatrzeniu wniosku sporządzonego według wzoru W-13.

„Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie” regulujące te formy pomocy znajdują się tutaj.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności