• Start
  • ☎️Kontakt
  • logo w menu
  • logo portal
  • logo portal (2)

Dotacje

1. O dofinansowanie w formie dotacji mogą ubiegać się:

- jednostki sektora finansów publicznych,

- inne podmioty z wyłączeniem przedsiębiorców,

podejmujące się realizacji przedsięwzięć mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, w szczególności obejmujących modernizację dotychczasowych źródeł ciepła, których nośnikiem energii były paliwa stałe lub realizacją nowych z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.

2. Dofinansowanie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego polegającego na wykonywaniu lub dokończeniu wykonywania wszystkich ulepszeń termomodernizacyjnych budynku, wskazanych w audycie energetycznym budynku jako optymalne może wynosić do 80% ich kosztów, ale łącznie nie więcej niż 100.000,00 zł na budynek, z zastrzeżeniem ust. 3, 4, 7 i 9.

3. Wysokość dotacji, w przypadku wykonywania ulepszeń termomodernizacyjnych niżej wymienionych przegród budowlanych może wynosić do 80 % ich kosztów, lecz nie więcej niż maksymalna wysokość dotacji przypadająca na 1 m2 powierzchni przegród budowlanych, określona w poniższej tabeli:

Maksymalna wysokość dotacji dla ulepszeń termomodernizacyjnych niektórych przegród

ściany zewnętrzne

[zł/m2]

podłoga na gruncie / strop nad pomieszczeniem nieogrzewanym

[zł/m2]

stolarka okienna

[zł/m2]

Stolarka zewnętrzna drzwiowa/garażowa

[zł/m2]

strop / stropodach/dach

[zł/m2]

140,00

100,00

400,00

600,00

50,00

4. W przypadku ulepszeń termomodernizacyjnych polegających na modernizacji systemów grzewczych innych niż te, w których nośnikiem energii były paliwa stałe, wysokość dotacji dla tych ulepszeń nie może przekroczyć 30% ich kosztów.

5. Ulepszenia termomodernizacyjne polegające na modernizacji systemu grzewczego mogą zostać dofinansowane pod warunkiem wcześniejszego wykonania lub jednoczesnego wykonywania  wszystkich ulepszeń termomodernizacyjnych wskazanych w audycie energetycznym jako optymalne.

6. W przypadku ulepszenia termomodernizacyjnego obejmującego  zastosowanie kotłów na paliwa stałe (węgiel kamienny lub biomasę) kotły te muszą spełniać wymogi klasy 5 i posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 303-5:2012 „Kotły grzewcze. Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW – Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie”.

7. Dofinansowaniu mogą podlegać ulepszenia termomodernizacyjne spełniające wymagania izolacyjności cieplnej obowiązujące od 31.12.2020 r. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015r. poz. 1422) wraz ze zmianami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. (Dz.U.z 2017 r. poz.2285).

8. W przypadku przedsięwzięcia innego, niż wskazane w ust. 2, którego celem jest wytworzenie energii w oparciu o odnawialne źródła energii dla zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku wysokość dotacji może wynosić do 80 % lecz nie więcej niż 20.000,00 zł.

9. Dofinansowanie przedsięwzięć, o których mowa w ust. 2 i 8 w przypadku lokalizacji budynku na terenie parku narodowego, uzdrowiska bądź na obszarze wskazanym w programie ochrony powietrza jako obszar z przekroczeniami wartości dopuszczalnych może wynosić do 80% ich kosztów, ale łącznie nie więcej niż 110.000,00 zł na budynek w przypadku przedsięwzięć, o których mowa w ust. 2 i nie więcej niż 25.000,00 zł w przypadku przedsięwzięć, o których mowa w ust. 8.

10. W formie dotacji wspierane będzie wykorzystanie wytworzonej biomasy (pochodzącej z lokalnych zasobów) w układach wysokosprawnej kogeneracji.

11. Termin naboru wniosków na zadania, o których mowa w ust. 1 – ustala się do 30 kwietnia  na rok bieżący. Wnioski złożone po terminie naboru, będą rozpatrywane  w przypadku wolnych środków finansowych w kolejności zgłoszenia.

Dodatkowe informacje:

− Udzielenie dotacji odbywa się po rozpatrzeniu wniosku sporządzonego według wzoru W-16 oraz w przypadku państwowej jednostki budżetowej W-12.

„Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie” znajdują się tutaj.

Pożyczki

1. Na realizację tych i innych zadań z zakresu ochrony atmosfery lub realizowanych przez inne niż wymienione wyżej podmioty Fundusz udziela pożyczek.

2. Pomoc pożyczkowa skierowana jest przede wszystkim do:

- jednostek samorządu terytorialnego,

- przedsiębiorców.

3. Udzielenie pożyczki odbywa się po rozpatrzeniu wniosku sporządzonego według wzoru W-9 dla jednostek sektora finansów publicznych oraz W-8 w przypadku przedsiębiorców i innych podmiotów.

4. W przypadku przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków zagranicznych na zasadzie refundacji, w celu zapewnienia płynności finansowej przedsięwzięć, Fundusz może udzielić pożyczkę pomostową. Udzielenie pożyczki odbywa się po rozpatrzeniu wniosku sporządzonego według wzoru W-7 dla jednostek samorządu terytorialnego oraz W-10 w przypadku przedsiębiorców.

5. Przyznana pożyczka pomostowa nie może przekroczyć kwoty zagwarantowanej z funduszy pomocowych, potwierdzonej umową.

6. „Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Rzeszowie” regulujące tą formę pomocy znajdują się tutaj.

Wnioski o pożyczki rozpatrywane będą sukcesywnie do wyczerpania środków ujętych w planie finansowym i planie działalności na dany rok.


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności