• Start
 • ☎️Kontakt
 • logo w menu
 • logo portal
 • logo portal (2)

Regulamin konkursu
organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
na zadania upowszechniające zagadnienia związane z ochroną środowiska oraz z zakresu edukacji ekologicznej prowadzone na łamach prasy, radia, telewizji lub internetu


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, zwany dalej Funduszem, rozpisuje Konkurs na zadania z zakresu edukacji ekologicznej na podstawie:

-  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519)
oraz "Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji przez WFOŚiGW w Rzeszowie"
zgodnie z niniejszym Regulaminem.


I. Cele edukacji ekologicznej

Edukacja ekologiczna na rzecz zrównoważonego rozwoju realizuje następujące cele:

 1. Kształtowanie pełnej świadomości i budzenie zainteresowania społeczeństwa wzajemnie powiązanymi kwestiami ekonomicznymi, społecznymi, politycznymi i ekologicznymi.
 2. Umożliwienie każdemu człowiekowi zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych dla poprawy stanu środowiska.
 3. Tworzenie nowych wzorców zachowań, kształtowanie postaw, wartości i przekonań jednostek, grup i społeczeństw, uwzględniających troskę o jakość środowiska.

II. Przedmiot i cel konkursu

 1. Celem konkursu jest wyłonienie zadań, które przyniosą najlepsze efekty w zakresie edukacji ekologicznej tj. posiadających opracowany spójny, logiczny, poprawny pod względem merytorycznym projekt – realizowanych przez beneficjentów dysponujących zespołem osób o odpowiednich kompetencjach, kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu; metodami dobranymi do celu i prawidłowo zdefiniowanej grupy odbiorców, efektywnych ekonomicznie.
 2. Konkursem objęte są zadania upowszechniające zagadnienia związane z ochroną środowiska oraz z zakresu edukacji ekologicznej skierowane przede wszystkim do mieszkańców województwa podkarpackiego.
 3. Do Konkursu mogą być zgłoszone zadania wyłącznie o zasięgu regionalnym.
 4. Tematykę priorytetową zadań określono w załączniku nr 1 Regulaminu konkursu.


III. Budżet i warunki finansowe

 1. Zasady udzielania dotacji, określają obowiązujące "Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji przez WFOŚiGW w Rzeszowie".
 2. Planowana wielkość środków dotacyjnych przeznaczonych do wydatkowania w ramach konkursu wynosi do 250.000,00 zł.
 3. Wypłaty dotacji:  do 30 listopada 2018 r.
 4. Najlepsze zadania wyłonione w drodze konkursu otrzymują dofinansowanie ze środków Funduszu, w formie dotacji w maksymalnej wysokości do 80% kosztów zadania, ale nie więcej niż 50.000,00  zł, z zastrzeżeniem pkt VII ppkt 7 niniejszego Regulaminu.
 5. Pomoc finansowa kierowana będzie na pokrycie wydatków bezpośrednio związanych z zadaniem i niezbędnych do jego realizacji, mających charakter faktycznych przepływów finansowych, o których mowa w § 1 Załącznika do "Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji przez WFOŚiGW w Rzeszowie".
  Uczestnicy konkursu są zobowiązani do wyboru wykonawców zadania oraz dostawców towarów i usług zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (w odniesieniu do podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy) lub zgodnie z zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości (w odniesieniu do pozostałych podmiotów).
 6. Fundusz nie finansuje ze swoich środków kosztów, o których mowa w § 4 ust. 3 "Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji przez WFOŚiGW w Rzeszowie".
 7. Pomoc udzielana przez Fundusz podlega przepisom dotyczącym udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom.

IV. Ogłoszenie Konkursu

 1. Ogłoszenie o Konkursie umieszczane jest na stronie internetowej Funduszu pod adresem www.bip.wfosigw.rzeszow.pl.
 2. Ogłoszenie zawiera: Regulamin konkursu, termin składania wniosków, wzór wniosku o dotację wraz z wykazem dokumentów do wniosku, Kryteria oceny wniosków, termin rozstrzygnięcia Konkursu oraz termin opublikowania wyników na stronie internetowej Funduszu.

V. Uczestnicy Konkursu

W konkursie mogą uczestniczyć:

 1. jednostki samorządu terytorialnego bądź jednostki organizacyjne wykonujące zadania własne samorządu, uczelnie wyższe i instytuty badawcze,
 2. stowarzyszenia i fundacje, których celem statutowym jest edukacja lub ochrona środowiska,
 3. wydawcy, nadawcy i dostawcy audiowizualnych lub radiowych usług medialnych posiadający osobowość prawną,
 4. państwowe i samorządowe instytucje kultury,
 5. parki narodowe i krajobrazowe.

VI. Termin, miejsce i forma składania wniosków

 1. Zgłoszenia konkursowe należy składać w formie pisemnego wniosku o dotację według wzoru W-5a wraz z załącznikami wg wykazu dokumentów.
 2. Termin składania wniosków: do dnia 30.03.2018 r.
 3. Zgłoszenia przyjmowane są w siedzibie Funduszu lub za pośrednictwem poczty pod adresem: 35-025 Rzeszów, ul. Zygmuntowska 9.
 4. Za termin złożenia wniosku uznaje się datę wpływu kompletnego wniosku do Funduszu.
 5. Uczestnik konkursu może złożyć nie więcej niż jeden wniosek.

VII. Procedura oceny wniosków i wybór zadań do dofinansowania

 1. Ocena wniosków składa się z dwóch etapów: weryfikacji wstępnej  i oceny merytorycznej.
 2. Celem weryfikacji wstępnej - wykonywanej za pomocą kryteriów dostępu (ocena tak/nie) - jest odrzucenie zgłoszeń niespełniających warunków uzyskania dotacji Funduszu ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych i regulaminowych. Odrzucenie wniosku następuje w przypadku co najmniej jednej oceny negatywnej.
 3. Kryteria dostępu:

  Lp.

  Kryterium oceny i zakres

  Tak

  Nie

  1.

  Zgodność z "Zasadami udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji przez WFOŚiGW w Rzeszowie", w tym ze "Szczegółowymi zasadami dofinansowania niektórych zadań z zakresu ochrony środowiska w formie dotacji …"  2.

  Wniosek jest złożony w terminie.  3.

  Wniosek jest złożony na obowiązującym formularzu, jest kompletny, posiada wymagane załączniki.  4.

  Wnioskodawca mieści się w kategorii "uczestnicy konkursu".  5.

  Zadanie realizowane jest na terenie województwa podkarpackiego lub dla mieszkańców województwa podkarpackiego.  6.

  Tematyka zadania jest zgodna z Regulaminem.
 4. Wnioski, które pozytywnie przeszły weryfikację wstępną, podlegają ocenie merytorycznej.
 5. Oceny merytorycznej dokonuje się za pomocą kryteriów selekcji.
  Na tym etapie Fundusz zastrzega możliwość jednokrotnego wezwania Wnioskodawcy do uzupełnień lub wyjaśnień we wskazanym przez siebie terminie.
 6. Kryteria selekcji:

  Kryterium

  W ramach kryterium oceniane są:

  1. Organizacyjne.

  Punktacja: 0-5

  - doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze, sposobie realizacji,

  - doświadczenie w realizacji projektów skierowanych do podobnej grupy docelowej,

  - kwalifikacje i kompetencje członków zespołu realizującego przedsięwzięcie,

  - zaangażowanie partnerów lub społeczności lokalnych,

  - stopień przygotowania zadania do realizacji,


  2. Budżet i efektywność finansowa zadania.

  Punktacja: 0-15

  - wiarygodność źródeł współfinansowania zadania,

  - niezbędność i racjonalność wydatków,

  - wysokość zaplanowanego budżetu w stosunku do skali zaplanowanych działań,

  - sposób szacowania lub kalkulacji kosztów (przedstawione metody kalkulacji lub szacowania kosztów, odpowiedzi na zapytania ofertowe),

  - uzasadnienie wysokości oraz konieczności poniesienia zaplanowanych kosztów,

  - kwalifikowalność wydatków,


  3. Celowość realizacji przedsięwzięcia.

  Punktacja: 0-20

  - czy cele zadania odpowiadają zdiagnozowanym problemom i uwzględniają rzeczywiste zapotrzebowanie na działania edukacyjne o tematyce określonej w zadaniu edukacyjnym,

  - uzasadnienie wyboru grupy docelowej,

  - czy zidentyfikowane problemy opierają się na wiarygodnych danych,


  4.Ocena zakładanych rezultatów.

  Punktacja: 0-20

  - zakres i efekty planowanego zadania,

  - trwałość efektów zadania i przeprowadzonych działań edukacyjnych,

  - możliwość wykorzystania zastosowanych rozwiązań lub efektów zadania przy realizacji innych zadań edukacyjnych,

  - ilość osób objęta zadaniem,


  5. Wartość merytoryczna przedsięwzięcia.

  Punktacja: 0-40


  - unikalność, adekwatność  i atrakcyjność sposobu przekazu wiedzy i informacji, wykorzystanie nowoczesnych technologii przekazu informacji, kreatywność,

  - aktualność przekazywanych treści edukacyjnych,

  - przejrzystość i spójność opisu zaplanowanych działań,

  - wartość i poprawność merytoryczna proponowanych działań,


 7. Po dokonaniu oceny merytorycznej w systemie punktowym sporządzana jest lista wniosków uszeregowanych wg uzyskanej przez nie punktacji.
 8. Zarząd Funduszu kierując się wynikami oceny wniosków zatwierdza listę zadań zakwalifikowanych do dofinansowania oraz ustala wysokość przyznanego dofinansowania.
 9. Ustalenie wysokości dofinansowania, o którym mowa w pkt 6 następuje
  z uwzględnieniem wyniku oceny merytorycznej i poniższej zasady, do wyczerpania środków określonych  w budżecie konkursu:

 10. Ilość uzyskanych punktów w ocenie wniosku

  Wysokość dotacji w stosunku do wnioskowanej

  100-70

  69-50

  49-30

  29-0

  100 %

  80 %

  50 %

  0 %


 11. O wynikach Konkursu Fundusz pisemnie zawiadamia wszystkich jego uczestników. Wnioskodawcy, których wnioski zostały zakwalifikowane do dofinansowania, otrzymują informację o warunkach niezbędnych do spełnienia przed podpisaniem z Funduszem umowy o dofinansowanie.
 12. Informacja o wynikach konkursu publikowana jest na stronie internetowej Funduszu.

VIII. Zawarcie umowy.

Beneficjent zobowiązany jest w terminie nie dłuższym niż 6 tygodni od daty podjęcia decyzji o dofinansowaniu dopełnić wszelkich formalności w celu podpisania umowy dotacji tj.:

 1. Wybrać wykonawcę zadania,
 2. Dostarczyć do Funduszu następujące dokumenty:
  1. oświadczenie o wyborze wykonawcy (wzór do pobrania ze strony Funduszu),
  2. kopię umowy zawartej pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą zadania,
  3. uaktualniony harmonogram finansowo-rzeczowy sporządzony
   z uwzględnieniem kosztów po wyborze Wykonawcy,
  4. uaktualnione terminy i wysokości wypłat transz dotacji,
  5. inne dokumenty wymienione w piśmie informującym o przyznanej pomocy.

IX. Realizacja umowy.

 1. Beneficjent celem rozliczenia umowy dotacji zobowiązany jest do dostarczyć do Funduszu następujące dokumenty:
  1. zbiorcze zestawienie faktur lub rachunków wraz z ich kopiami uwierzytelnionymi za zgodność z oryginałem, sprawdzonych pod względem merytorycznym i formalnym oraz zatwierdzonych do wypłaty, opisanych na oryginałach w następujący sposób: "faktura/rachunek płatny/sfinansowany w wysokości ………… ze środków dotacyjnych na podstawie umowy nr…………z dnia …",
  2. kopie protokołów odbioru uwierzytelnione za zgodność z oryginałem,
  3. inne dokumenty wymienione w umowie.
 2. Wypłata środków nastąpi po pozytywnej weryfikacji dokumentacji rozliczeniowej.
 3. Pełne rozliczenie zadania w zakresie rzeczowym, ekologicznym oraz finansowym nastąpi na podstawie dokumentów określonych w umowie dotacji.

X. Postanowienia końcowe.

 1. Postanowienia niniejszej Regulaminu naboru na zadania z zakresu edukacji ekologicznej wchodzą w życie z dniem przyjęcia go przez Zarząd WFOŚiGW w Rzeszowie.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie „Zasady udzielenia i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rzeszowie” opublikowane na stronie www.bip.wfosigw.rzeszow.pl.
 3. Wszelkie wątpliwości dotyczące Konkursu i treści niniejszego Regulaminu rozstrzyga Zarząd WFOŚiGW w Rzeszowie.
Do pobrania:


1) Regulamin konkursu

2) Tematy konkursu


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności