• Start
  • ☎️Kontakt
  • logo w menu
  • logo portal
  • logo portal (2)

Dotacje

1. Ochrona wód Zbiornika Solina, Zbiornika Myczkowce oraz rzeki San przed zanieczyszczeniami.

a) pomoc finansowa w formie dotacji w wysokości do 80% kosztów zadania przeznaczana będzie na zadania związane z ochroną wód Zbiornika Solina i Myczkowce oraz rzeki San przed zanieczyszczeniami - realizowane przez gminy, związki międzygminne, powiaty, związki powiatów, samorząd województwa oraz jednoosobowe spółki jednostek samorządu terytorialnego utworzone w sferze użyteczności publicznej,

b) dofinansowywane będą zadania polegające na wyposażeniu terenów miejscowości położonych w zlewniach Zbiorników oraz gmin objętych Programem Strategicznym Błękitny San we właściwą infrastrukturę systemowo rozwiązującą problem odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych (np. budowa, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnych, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków wyposażonych w reaktory biologiczne, wykonanie szczelnych wybieralnych zbiorników na ścieki wraz z niezbędną infrastrukturą obsługową),

2. W przypadku dofinansowania zadań realizowanych na terenach objętych Programem Strategicznym Błękitny San - w pierwszej kolejności dofinansowane będą te zadania, które realizowane są na terenach powiatów o najwyższym odsetku powierzchni1 o szczególnych walorach przyrodniczych.

3. Termin naboru wniosków na zadania, o których mowa w ust. 1 - ustala się do 30 kwietnia na rok bieżący. Wnioski złożone po terminie naboru, będą rozpatrywane w przypadku wolnych środków finansowych.

4. Na realizację innych zadań z zakresu gospodarki ściekowej Fundusz udziela dotacji w wysokości do 80% kosztów zadania, ale nie więcej niż 100.000,00 zł. Dofinansowane mogą zostać zadania pilne, wymagające niezwłocznego wykonania i mające na celu uniknięcie lub zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska.

5. Udzielenie dotacji odbywa się po rozpatrzeniu wniosku sporządzonego według wzoru W-3.


1  prawnie chronionej, bez obszarów sieci Natura 2000 położonych poza terenami objętymi innymi formami ochrony przyrody; odsetek ustalany na podstawie danych GUS

Pożyczki

1. Na realizację zadań z zakresu gospodarki ściekowej Fundusz udziela również pożyczek

2. Pomoc pożyczkowa skierowana jest przede wszystkim do:

- jednostek samorządu terytorialnego,

- przedsiębiorców.

3. Udzielenie pożyczki odbywa się po rozpatrzeniu wniosku sporządzonego według wzoru W-1 dla jednostek samorządu terytorialnego oraz W-2 w przypadku przedsiębiorców.

4. Przyznana pomoc w formie pożyczki może wynosić do:

- 100% kosztów zadania z wyłączeniem przedsiębiorców utworzonych poza sferą użyteczności publicznej,

- 80% kosztów zadania dla przedsiębiorców.

5. W przypadku przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków zagranicznych na zasadzie refundacji, w celu zapewnienia płynności finansowej przedsięwzięć, Fundusz może udzielić pożyczkę pomostową. Udzielenie pożyczki odbywa się po rozpatrzeniu wniosku sporządzonego według wzoru W-7 dla jednostek samorządu terytorialnego lub W-10 w przypadku przedsiębiorców.

6. Przyznana pożyczka pomostowa nie może przekroczyć kwoty zagwarantowanej z funduszy pomocowych, potwierdzonej umową.

7. Przyznana pożyczka pomostowa, łącznie z inną pomocą Funduszu nie może przekroczyć 100% kosztów zadania.

Wnioski o pożyczki rozpatrywane będą sukcesywnie do wyczerpania środków ujętych w planie finansowym i planie działalności na dany rok.

„Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie” regulujące tą formę pomocy znajdują się tutaj.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności