• Start
  • ☎️Kontakt
  • logo w menu
  • logo portal
  • logo portal (2)

Ogłoszenie o drugim naborze wniosków na rok 2017 na zadania związane z rozwojem infrastruktury służącej edukacji ekologicznej

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519)  oraz „Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji przez WFOŚiGW w Rzeszowie” ogłasza drugi nabór wniosków na rok 2017 na zadania związane z rozwojem infrastruktury służącej edukacji ekologicznej.

Termin naboru wniosków określa się od 25.09.2017 r. do 02.10.2017 r.

Wnioski należy składać w siedzibie biura Wojewódzkiego Funduszu w Rzeszowie lub siedzibach przedstawicielstw w Krośnie i Przemyślu.

  1. Konkurs skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego bądź jednostek organizacyjnych wykonujących zadania własne samorządu, uczelni wyższych,  stowarzyszeń i fundacji, których celem statutowym jest edukacja lub ochrona środowiska, państwowych i samorządowych instytucji kultury, parków narodowych i krajobrazowych.

  2. Regulamin konkursu zawierający kryteria oceny wniosków wraz ze wzorem wniosku o dotację oraz wykazem dokumentów, znajdują się na stronie www.bip.wfosigw.rzeszow.pl w zakładce Programy/Programy WFOŚiGW/Edukacja Ekologiczna oraz w zakładce Wnioski/Wzory dokumentów.

  3. Budżet konkursu w roku 2017 wynosi do 250.000,00 zł, w tym maksymalna wysokość dofinansowania na zadanie może wynieść nie więcej niż 65.000,00 zł – z zastrzeżeniem pkt III ppkt 4 oraz pkt VII ppkt 7  Regulaminu konkursu.

  4. Rozstrzygnięcie konkursu ustala się do dnia 27.10.2017 roku.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności