• Start
  • ☎️Kontakt
  • logo w menu
  • logo portal
  • logo portal (2)

Regulamin konkursu
organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
na zadania związane z rozwojem infrastruktury służącej edukacji ekologicznej


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, zwany dalej Funduszem, ogłasza Konkurs na zadania z zakresu edukacji ekologicznej na podstawie:

- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519) oraz „Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji przez WFOŚiGW w Rzeszowie” zgodnie z niniejszym Regulaminem.

I. Cele edukacji ekologicznej

Edukacja ekologiczna na rzecz zrównoważonego rozwoju realizuje następujące cele:

1. Kształtowanie pełnej świadomości i budzenie zainteresowania społeczeństwa wzajemnie powiązanymi kwestiami: ekonomicznymi, społecznymi, politycznymi z ekologicznymi.

2. Umożliwienie każdemu człowiekowi zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych dla poprawy stanu środowiska.

3. Tworzenie nowych wzorców zachowań, kształtowanie postaw, wartości i przekonań jednostek, grup i społeczeństw, uwzględniających troskę o jakość środowiska.

II. Przedmiot i cel konkursu

1. Celem konkursu jest wyłonienie zadań, które:

a) przyniosą najlepsze efekty w zakresie edukacji ekologicznej tj. posiadających opracowany spójny, logiczny, poprawny pod względem merytorycznym projekt – realizowanych przez beneficjentów dysponujących zespołem
osób o odpowiednich kompetencjach, kwalifikacjach zawodowych
i doświadczeniu; metodami dobranymi do celu i prawidłowo zdefiniowanej grupy odbiorców, efektywnych ekonomicznie,

b) wykorzystują atrakcyjne, nowoczesne formy, metody i  narzędzia w edukacji oraz bezpośrednio umożliwiają kontakt ze środowiskiem.

2. Do konkursu mogą być zgłoszone zadania z terenu województwa podkarpackiego, których realizacja ma na celu wyposażenie lub doposażenie bazy edukacji ekologicznej oraz tworzenie terenowej infrastruktury edukacyjnej, w tym ścieżek edukacyjnych.

III. Budżet i warunki finansowe

1. Zasady udzielania dotacji, określają obowiązujące „Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji przez WFOŚiGW w Rzeszowie”.

2. Planowana wielkość środków dotacyjnych przeznaczonych do wydatkowania w ramach konkursu wynosi do 450.000,00 zł.

3. Wypłaty dotacji:  do 15 grudnia 2017 r.

4. Najlepsze zadania wyłonione w drodze konkursu otrzymują dofinansowanie ze środków Funduszu, w formie dotacji w maksymalnej wysokości do 80% kosztów zadania, ale nie więcej niż:

a)   50.000,00  zł - w przypadku rozwoju bazy edukacji ekologicznej,

b)  15.000,00 zł - w przypadku budowy i modernizacji terenowych ścieżek edukacyjnych,

c)   65.000,00 zł - w przypadku zadań, których realizacja obejmuje łącznie działania o których mowa w pkt a) i b).

5. Pomoc finansowa kierowana będzie na pokrycie wydatków bezpośrednio związanych z zadaniem i niezbędnych do jego realizacji, mających charakter faktycznych przepływów finansowych, o których mowa w § 1 Załącznika do „Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji przez WFOŚiGW w Rzeszowie”.
Uczestnicy konkursu są zobowiązani do wyboru wykonawców zadania oraz dostawców towarów i usług zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (w odniesieniu do podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy) lub zgodnie z zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości (w odniesieniu do pozostałych podmiotów).

6. Fundusz nie finansuje ze swoich środków kosztów, o których mowa w § 4 ust. 3 „Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji przez WFOŚiGW w Rzeszowie”.

7. Pomoc udzielana przez Fundusz podlega przepisom dotyczącym udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom.

IV. Ogłoszenie Konkursu

1. Ogłoszenie o Konkursie umieszczane jest na stronie internetowej Funduszu pod adresem www.bip.wfosigw.rzeszow.pl.

2. Ogłoszenie zawiera: Regulamin konkursu, termin składania wniosków, wzór wniosku o dotację wraz z wykazem dokumentów do wniosku, Kryteria oceny wniosków, termin rozstrzygnięcia Konkursu oraz termin opublikowania wyników na stronie internetowej Funduszu.

V. Uczestnicy Konkursu

W konkursie mogą uczestniczyć:

a) jednostki samorządu terytorialnego bądź jednostki organizacyjne wykonujące zadania własne samorządu,

b) uczelnie wyższe,

c) stowarzyszenia i fundacje, których celem statutowym jest edukacja lub ochrona środowiska,

d) państwowe i samorządowe instytucje kultury,

e) parki narodowe i krajobrazowe.

VI. Termin, miejsce i forma składania wniosków

1. Zgłoszenia konkursowe należy składać w formie pisemnego wniosku o dotację według wzoru W-5 wraz z załącznikami.

2. Wnioski należy składać w terminie od 05.06.2017 r. do 16.06.2017 r. w godzinach od 7.30 do 15.30 w siedzibie biura Wojewódzkiego Funduszu w Rzeszowie lub siedzibach przedstawicielstw w Krośnie i Przemyślu.
Data złożenia wniosku rozumiana jest jako termin dostarczenia wniosku do siedziby biura Wojewódzkiego Funduszu w Rzeszowie lub do siedzib przedstawicielstw w Krośnie i Przemyślu.

3. Uczestnik konkursu może złożyć nie więcej niż jeden wniosek.

VII. Procedura oceny wniosków i wybór zadań do dofinansowania

1. Ocena wniosków składa się z dwóch etapów: weryfikacji wstępnej i oceny merytorycznej.

2. Celem weryfikacji wstępnej - wykonywanej za pomocą kryteriów dostępu (ocena tak/nie) - jest odrzucenie zgłoszeń niespełniających warunków uzyskania dotacji Funduszu ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych i regulaminowych. Odrzucenie wniosku następuje w przypadku co najmniej jednej oceny negatywnej.

Kryteria dostępu:

Lp.

Kryterium oceny i zakres

Tak

Nie

1.

Zgodność z „Zasadami udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji przez WFOŚiGW w Rzeszowie”, w tym z „Szczegółowymi zasadami dofinansowania niektórych zadań z zakresu ochrony środowiska w formie dotacji …”2.

Wniosek jest złożony w terminie.3.

Wniosek jest złożony na obowiązującym formularzu, jest kompletny, posiada wymagane załączniki.4.

Wnioskodawca mieści się w kategorii „uczestnicy konkursu.”5.

Zadanie realizowane jest na terenie województwa podkarpackiego.6.

Realizacja zadania nie jest zakończona przed dniem złożenia wniosku.3. Wnioski, które pozytywnie przeszły weryfikację wstępną, podlegają ocenie merytorycznej.

4. Oceny merytorycznej dokonuje się za pomocą kryteriów selekcji.
Na tym etapie Fundusz zastrzega możliwość jednokrotnego wezwania Wnioskodawcy do uzupełnień lub wyjaśnień we wskazanym przez siebie terminie.

Kryteria selekcji:

Kryterium

W ramach kryterium oceniane są:

1. Organizacyjne.Punktacja: 0-5

- doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze, sposobie realizacji,

- doświadczenie w realizacji projektów skierowanych do podobnej grupy docelowej,

- kwalifikacje i kompetencje członków zespołu realizującego przedsięwzięcie,

- zaangażowanie partnerów lub społeczności lokalnych,

- stopień przygotowania zadania do realizacji,

2. Budżet i efektywność finansowa zadania.Punktacja: 0-15

- wiarygodność źródeł współfinansowania zadania,

- niezbędność i racjonalność wydatków,

- wysokość zaplanowanego budżetu w stosunku do skali zaplanowanych działań,

- sposób szacowania lub kalkulacji kosztów (przedstawione metody kalkulacji lub szacowania kosztów, odpowiedzi na zapytania ofertowe),

- adekwatność oraz uzasadnienie wysokości poniesienia zaplanowanych kosztów,

- kwalifikowalność wydatków,

3. Celowość realizacji przedsięwzięcia.


Punktacja: 0-20

- czy cele zadania odpowiadają zdiagnozowanym problemom i uwzględniają rzeczywiste zapotrzebowanie na działania edukacyjne o tematyce określonej w zadaniu edukacyjnym,

- uzasadnienie wyboru grupy docelowej,

- zgodność zadania z potrzebami grupy docelowej,

- czy zidentyfikowane problemy opierają się na wiarygodnych danych,

4.Ocena zakładanych rezultatów.Punktacja: 0-20

- zakres i efekty planowanego zadania,

- trwałość efektów zadania i przeprowadzonych działań edukacyjnych,

- możliwość wykorzystania zastosowanych rozwiązań lub efektów zadania przy realizacji innych zadań edukacyjnych,

- ilość osób objęta zadaniem,

- zasięg oddziaływania.

5. Wartość merytoryczna przedsięwzięcia.


Punktacja: 0-40


- unikalność, adekwatność  i atrakcyjność sposobu przekazu wiedzy i informacji, wykorzystanie nowoczesnych technologii przekazu informacji, kreatywność,

- aktualność przekazywanych treści edukacyjnych,

- przejrzystość i spójność opisu zaplanowanych działań,

- wartość i poprawność merytoryczna proponowanych działań,

5. Zarząd Funduszu kierując się wynikami oceny wniosków zatwierdza listę zadań zakwalifikowanych do dofinansowania oraz ustala wysokość przyznanego dofinansowania.

6. O wynikach Konkursu Fundusz pisemnie zawiadamia wszystkich jego uczestników. Wnioskodawcy, których wnioski zostały zakwalifikowane do dofinansowania, otrzymują informację o warunkach niezbędnych do spełnienia przed podpisaniem z Funduszem umowy o dofinansowanie.

7. Informacja o wynikach konkursu publikowana jest na stronie internetowej Funduszu.

VIII. Zawarcie umowy

Beneficjent zobowiązany jest w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty podjęcia decyzji o dofinansowaniu dopełnić wszelkich formalności w celu podpisania umowy dotacji tj.:

1. Wybrać wykonawcę zadania,

2. Dostarczyć do Funduszu następujące dokumenty:

a) oświadczenie o wyborze wykonawcy (wzór do pobrania ze strony Funduszu),

b) kopię umowy zawartej pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą zadania,

c) uaktualniony harmonogram finansowo-rzeczowy sporządzony z uwzględnieniem kosztów po wyborze Wykonawcy,

d) uaktualnione terminy i wysokości wypłat transz dotacji,

e) inne dokumenty wymienione w piśmie informującym o przyznanej pomocy.

IX. Realizacja umowy

1. Beneficjent celem rozliczenia umowy dotacji zobowiązany jest do dostarczyć do Funduszu następujące dokumenty:

a) zbiorcze zestawienie faktur lub rachunków wraz z ich kopiami uwierzytelnionymi za zgodność z oryginałem, sprawdzonych pod względem merytorycznym i formalnym oraz zatwierdzonych do wypłaty, opisanych na oryginałach w następujący sposób: „faktura/rachunek płatny/sfinansowany  w wysokości ………… ze środków dotacyjnych na podstawie umowy nr………… z dnia …” ,

b) kopie protokołów odbioru uwierzytelnione za zgodność z oryginałem,

c) inne dokumenty wymienione w umowie.

2. Wypłata środków nastąpi po pozytywnej weryfikacji dokumentacji rozliczeniowej.

3. Pełne rozliczenie zadania w zakresie rzeczowym, ekologicznym oraz finansowym nastąpi na podstawie dokumentów określonych w umowie dotacji.

X. Postanowienia końcowe

Postanowienia niniejszej Regulaminu naboru na zadania z zakresu edukacji ekologicznej wchodzą w życie z dniem przyjęcia go przez Zarząd WFOŚiGW w Rzeszowie.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie „Zasady udzielenia i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rzeszowie” opublikowane na stronie www.bip.wfosigw.rzeszow.pl.


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności