• Start
  • ☎️Kontakt
  • logo w menu
  • logo portal

Jezioro Solińskie jest największym zbiornikiem czystej wody w Polsce i stanowi źródło zaopatrzenia ludności w wodę pitną oraz wykorzystywany jest do celów rekreacyjnych i kąpieli. Z tych względów wody te podlegają szczególnej ochronie. Jednak zagrożeniem dla dobrego stanu tych wód jest w dalszym ciągu niewłaściwa gospodarka wodno - ściekowa na obszarze jego zlewni.

Dlatego działania polegające na utrzymaniu dobrego stanu wód ustalono jako przedsięwzięcie priorytetowe Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, na które corocznie przeznaczana będzie kwota 1 miliona złotych, w formie bezzwrotnej (dotacje).

Pomoc finansowa - w formie dotacji do 80% kosztów zadania - udzielana będzie na zadania realizowane przez  gminy, związki międzygminne, powiaty, związki powiatów na terenach miejscowości położonych w zlewni Zbiornika.

Przeznaczanie przez WFOŚiGW w Rzeszowie, corocznie środków w ilości nie mniejszej niż 1 milion złotych ułatwi zainteresowanym samorządom podejmowanie planów inwestycyjnych i powinno przyczynić się do intensyfikacji wyposażania tych terenów we właściwą infrastrukturę systemowo rozwiązującą problem odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych (np. budowa, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnych, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków wyposażonych w reaktory biologiczne, wykonanie szczelnych wybieralnych zbiorników na ścieki wraz z niezbędną infrastrukturą obsługową).

Zadania te mogą być równocześnie finansowane w formie pożyczek ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie, dla których oprocentowanie roczne wynosi 1,5 %.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności