• Start
  • ☎️Kontakt
  • logo w menu
  • logo portal
  • logo portal (2)

Informacja o naborze wniosków o dotację dla zadań polegających na „zapobieganiu i likwidacji poważnych awarii i ich skutków oraz przeciwdziałaniu klęskom żywiołowym i ich skutkom dla środowiska”

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie informuje, że wsparciem finansowym w formie dotacji dla zadań z zakresu „przeciwdziałanie klęskom żywiołowym lub poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków”  może zostać objęte tylko jedno zadanie zgłoszone przez gminę o zakresie rzeczowym wskazanym w „Szczegółowych zasadach dofinansowania niektórych zadań z zakresu ochrony środowiska w formie dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie” obejmującym:

- zakup nowego wyposażenia i uzbrojenia osobistego strażaka oraz sprzętu niezbędnego do prowadzenia działań mających na celu zmniejszenie lub likwidację skutków działań żywiołów (§6 ust.2 pkt 4a) „Szczegółowych zasad...”)

lub

- zakup nowych bądź używanych samochodów pożarniczych (§6 ust.2 pkt 4b) i 4c) „Szczegółowych zasad…”)


Ustalono, że dofinansowane mogą zostać zadania najpilniejsze mające na celu w szczególności wsparcie techniczne Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w zakresie ratownictwa ekologicznego, chemicznego i realizacji planu ratowniczego powiatu.

Wybór zadania pozostawia się w gestii Gminy, która wagę i zakres zadania powinna uzgodnić z właściwym Starostą.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności