• Start
  • ☎️Kontakt
  • logo w menu
  • logo portal
  • logo portal (2)

1. W formie dotacji dofinansowywane będą przede wszystkim zadania polegające na zapobieganiu i likwidacji poważnych awarii i ich skutków dla środowiska oraz przeciwdziałaniu klęskom żywiołowym i likwidacji ich skutków dla środowiska.

2. Pomoc w szczególności kierowana będzie na:

1) likwidację skutków poważnych awarii lub klęsk żywiołowych, budowę i modernizację urządzeń służących ochronie przeciwpowodziowej - jako wsparcie przy wykorzystaniu innych środków,

2) zakup materiałów, sprzętu i urządzeń na zwiększenie zasobów wyposażenia wojewódzkiego lub powiatowych magazynów przeciwpowodziowych - maksymalna wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 50% kosztów zadania,

3) System ostrzegania przed gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi i zagrożeniami - maksymalna wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 50% kosztów zadania, ale nie więcej niż 100.00,00 zł,

4) zwiększenie za pośrednictwem jednostek samorządu terytorialnego potencjału technicznego jednostek straży pożarnych umożliwiające skuteczne działania na wypadek klęsk żywiołowych oraz poważnych awarii poprzez:

a) zakup nowego sprzętu wyposażenia i uzbrojenia osobistego strażaka (tj. aparaty powietrzne i maski, sygnalizatory bezruchu, ubrania specjalne chroniące przed czynnikami chemicznymi i/lub promieniowaniem cieplnym i płomieniem, pasy strażackie, ubrania specjalne, rękawice specjalne, buty strażackie, hełmy strażackie, szelki ratownicze) oraz nowego sprzętu niezbędnego do prowadzenia działań mających na celu zmniejszenie lub likwidację skutków działań żywiołów - maksymalna wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 80% kosztów zakupu, ale nie więcej niż 20.000,00 zł na zakup zestawu narzędzi hydraulicznych i 15.000,00 zł w pozostałych przypadkach,

b) zakup nowych samochodów pożarniczych – maksymalna wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 80% kosztów zakupu, ale nie więcej niż 30.000,00 zł w przypadku samochodów lekkich i 140.000,00 zł w przypadku średnich i ciężkich,

c) zakup lekkich, średnich lub ciężkich używanych samochodów pożarniczych pochodzących spoza krajowych jednostek ochrony przeciwpożarowej - maksymalna wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 80% kosztów zakupu, ale nie więcej niż 20.000,00 zł w przypadku samochodów lekkich i 70.000,00 zł w przypadku średnich i ciężkich,

dla jednej jednostki straży pożarnej rocznie.

5) działania edukacyjne, skierowane do społeczności lokalnych w zakresie zagrożeń miejscowych i ich skutków.

3. Wypłata dotacji na wymienione w ust. 2 pkt 4) wyposażenie i uzbrojenie strażaka, sprzęt i samochody pożarnicze uzależniona jest od przedłożenia, w przypadku konieczności posiadania - świadectwa dopuszczenia do użytkowania uzyskanego z godnie z artykułem 7 ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009r. Nr 178, poz. 1380 z późniejszymi zmianami).

4. Termin naboru wniosków na zadania, o których mowa w ust. 2 pkt. 4) lit. b) i c) – ustala się do 31 marca na rok bieżący. Wnioski złożone poza terminem naboru, będą rozpatrywane w przypadku wolnych środków finansowych w kolejności zgłoszenia.

Wnioski o dotacje na pozostałe zadania rozpatrywane będą sukcesywnie do wyczerpania środków ujętych w planie finansowym i planie działalności na dany rok.

Udzielenie dotacji odbywa się po rozpatrzeniu wniosku sporządzonego według wzoru W-13.

„Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie” regulujące te formy pomocy znajdują się tutaj.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności