• Start
  • ☎️Kontakt
  • logo w menu
  • logo portal
  • logo portal (2)

1. W szczególności, w formie dotacji do:

1) 90% kosztów zadania, ale nie więcej niż 100.000,00 zł rocznie dofinansowane będą zadania związane z rozpoznawaniem i ochroną najcenniejszych gatunków kręgowców wpisanych do Polskiej Czerwonej Księgi zwierząt, występujących na terenie województwa podkarpackiego,

1) 90% kosztów zadania ale nie więcej niż 50.000,00 zł dofinansowywane będą zadania związane z pielęgnacją i konserwacją pomników przyrody oraz czynną ochroną gatunkową wynikającą z zadań planów ochrony lub planów zadań ochronnych,

2) 50% kosztów zadania ale nie więcej niż 100.000,00 zł dofinansowane będą zadania związane z utrzymaniem i zachowaniem drzewostanu, będącego przedmiotem ochrony na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

2. Przy dofinansowaniu zadań z zakresu utrzymania i zachowania zabytkowych drzewostanów pod uwagę będzie brane:

1) kompleksowe wykonanie prac pielęgnacyjno-konserwacyjnych, których zakres wynika z dokumentacji dendrologicznej,

2) udokumentowanie przez Wnioskodawcę powszechnej dostępności obiektu.

3. W formie dotacji dofinansowywane będą zadania polegające na odbudowie pogłowia kuropatwy lub zająca pozytywnie zaopiniowane przez Zarządy właściwych Okręgów Polskiego Związku Łowieckiego. Maksymalna wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 80% ich kosztów, ale nie więcej niż:

- 10.000,00 zł w przypadku zakupu kuropatw lub 15.000,00 zł w przypadku zakupu zajęcy,

- 20.000,00 zł w przypadku budowy wolier hodowlano–adaptacyjnych.

4. Zarybianie wód otwartych gatunkami chronionymi i zagrożonymi wyginięciem w szczególności pstrągiem potokowym, świnką, brzaną i boleniem dofinansowywane jest w wysokości do 15% kosztów całkowitych zarybień.

5. O dotację mogą ubiegać się przede wszystkim:

- jednostki samorządu terytorialnego,

- inne osoby prawne w tym przedsiębiorcy.

6. Udzielenie dotacji odbywa się po rozpatrzeniu wniosku sporządzonego według wzoru W-4.

Wnioski o dotacje rozpatrywane będą sukcesywnie do wyczerpania środków ujętych w planie finansowym i planie działalności na dany rok.

„Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie” regulujące tą formę pomocy znajdują się tutaj.


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności