• Start
 • ☎️Kontakt
 • logo w menu
 • logo portal
 • logo portal (2)

Fundusz Spójności w latach 2007-2013

W budżecie Unii Europejskiej na lata 2007-2013 przewiduje się utrzymanie Funduszu Spójności jako instrumentu polityki strukturalnej. Fundusz Spójności będzie nadal funkcjonował w krajach, w których PNB jest niższy niż 90% średniej unijnej. Komisja Europejska przewiduje również utrzymanie maksymalnego poziomu dofinansowania z Funduszu Spójności w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych. Istnienie Funduszu Spójności w przyszłym okresie programowania 2007-2013 jest korzystne dla Polski. Od 1 maja 2004r. nasz kraj stał się największym, spośród państw członkowskich UE beneficjentem Funduszu Spójności - planowana alokacja dla Polski na lata 2007-2013 wynosi 59,5 mld euro.

Zmiany w polityce spójności Unii Europejskiej na lata 2007 - 2013

W okresie budżetowania 2007 - 2013 priorytety polityki strukturalnej będą osiągane w ramach trzech celów:

 1. Konwergencja
 2. Regionalna konkurencyjność i zatrudnienie
 3. Współpraca terytorialna

Źródłami finansowania nowej polityki spójności będa trzy fundusze:

 1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 2. Europejski Fundusz Społeczny
 3. Fundusz  Spójności

Nowe priorytety, które będzie wspierał Fundusz Spójności to:

 • transeuropejskie sieci transportowe
 • infrastruktura ochrony środowiska
 • połączenia kolejowe, morskie, śródlądowe
 • programy transportu multimodalnego poza sieciami transeuropejskimi
 • zrównoważony rozwój transportu miejskiego
 • inwestycje środowiskowe (projekty energooszczędne oraz w zakresie źródeł energii odnawialnej).

Inwestycje w zakresie ochrony środowiska w latach 2007 - 2013 współfinansowane będą z Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cele Funduszu Spójności w zakresie ochrony środowiska

Głównym celem strategii środowiskowej Funduszu Spójności jest wsparcie dla realizacji zadań inwestycyjnych władz publicznych w zakresie ochrony środowiska, wynikających z wdrażania prawa Unii Europejskiej. Priorytety (zakres projektów) dla Funduszu Spójności w latach 2007-2013 w ochronie środowiska:

 • poprawa jakości wód powierzchniowych,
 • polepszenie jakości i dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia,
 • poprawa jakości powietrza,
 • racjonalizacja gospodarki odpadami,
 • ochrona powierzchni ziemi,
 • zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

Odbiorcami pomocy tj. beneficjentami końcowymi będą samorządy terytorialne (gminy, związki gmin, powiaty) i przedsiębiorstwa komunalne.

DOKUMENTY UNIJNE

Zakończył sie proces uzgadniania rozporządzeń regulujących zasady realizacji wspólnotowej polityki spójności w latach 2007 - 2013. Podstawowymi aktami regulującymi funkcjonowanie funduszy unijnych w obecnym okresie programowania są:

DOKUMENTY KRAJOWE

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

29 listopada 2006 roku Rada Ministrów zaakceptowała  projekt Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Na realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 zostanie przeznaczonych 26.054,7 mln euro. Ze środków Unii Europejskiej będzie pochodziło 21.275,2 mln euro (w tym ze środków Funduszu Spójności - 18.927,6 mln euro oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 2.347,6 mln euro), z publicznych środków krajowych - 3.754,5 mln euro, ze środków prywatnych - 1.025 mln euro.
Głównym celem Programu jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infratruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia społeczeństwa, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.
Wśród 17 priorytetów PO IiŚ znajdują się:
- gospodarka wodno ściekowa,
- gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi,
- zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska,
- przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska,
- infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku,
- ochrona przyrody i kstzałtowanie postaw ekologicznych,
- pomoc techniczna dla wsparcia zdolności instytucjonalnych w instytucjach uczestniczących we wdrażaniu priorytetów współfinansowanych z Funduszu Spójności. 

W grudniu 2006r. projekt PO IiŚ został przesłany do akceptacji Komisji Europejskiej .
27 lutego 2007r. Rada Ministrów zaakceptowała indykatywny wykaz indywidualnych projektów kluczowych, w tym dużych dla PO IiŚ
Aktualnie trwają konsultacje społeczne nad ostatecznym kształtem tego dokumentu.

REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 

Każde województwo opracowało swój regionalny program umożliwiający finansowanie inwestycji w różnych dziedzinach. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko oraz Regionalny Program Operacyjny dla województwa podkarpackiego na lata 2007-2013 to jedyne programy, w ramach których beneficjenci z terenu województwa podkarpackiego będą mogli uzyskać wsparcie dla inwestycji przynoszących wymierny efekt ekologiczny dla środowiska naturalnego.
Aktualności dotyczące nowego okresu programowania są dostępne na stronach internetowych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego www.mrr.gov.pl
Ponadto proponujemy korzystanie z informacji na temat perspektywy 2007-2013, dostępnych na stronach ekoportalu:
1. Nowa perspektywa finansowa
2. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Zobacz również pozostałe dokumenty:


Projekty zgłoszone do dofinansowania z Funduszu Spójności z terenu województwa podkarpackiego


Fundusz Spójności w latach 2004-2006


 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności