• Start
  • ☎️Kontakt
  • logo w menu
  • logo portal
  • logo portal (2)

W związku z licznymi zapytaniami oraz składanymi wnioskami o udzielenie dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na realizację zadań z zakresu: odnawialnych źródeł energii, termomodernizacji, zmiany źródeł wytwarzania energii i modernizacji obiektów spalania paliw, które planowane są do dofinansowania w formie bezzwrotnej, w tym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej II Infrastruktura techniczna, działanie 2.2 Infrastruktura energetyczna RPO WP na lata 2007-2013, uprzejmie informuję że Zarząd WFOŚiGW w Rzeszowie z uwagi na wysokość środków ujętych w budżecie na bieżący rok podjął decyzję o wspieraniu ww. zadań tylko w formie pożyczek.

 

Zgodnie z „Kryteriami i zasadami udzielania pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie – 2013” pożyczka może być udzielona na uzupełnienie wkładu własnego beneficjenta, natomiast pożyczka pomostowa na zapewnienie płynności finansowej przedsięwzięć dofinansowanych ze środków zagranicznych na zasadzie refundacji.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności