• Start
  • ☎️Kontakt
  • logo w menu
  • logo portal
  • logo portal (2)

1. W ramach edukacji ekologicznej Wojewódzki Fundusz wspiera w formie dotacji przedsięwzięcia upowszechniające wiedzę ekologiczną, uwzględniające w szczególności:

1) gospodarkę odpadami, w tym m.in. ograniczanie wytwarzania odpadów u źródła i minimalizację ilości składowanych,

2) gospodarkę niskoemisyjną i efektywnie korzystającą z zasobów środowiska,

3) rozwój przyjaznej dla środowiska energetyki i infrastruktury sprzyjającej likwidacji "niskiej emisji",

4) racjonalne gospodarowanie przestrzenią przyrodniczą, rolnośrodowiskową i architekturą krajobrazu, także w ujęciu historycznym.

2. O dotację mogą ubiegać się podmioty podejmujące się działalności w zakresie edukacji ekologicznej.

Udzielenie dotacji odbywa się po rozpatrzeniu wniosku sporządzonego według wzoru W-5.

3. Pomoc finansowa kierowana będzie na:

1) rozwój bazy edukacji ekologicznej, którą charakteryzuje trwałość finansowa i instytucjonalna (doposażenie pracowni edukacyjnych), - maksymalna wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 70% kosztów zadania, ale nie więcej niż 50.000,00 złotych,

2) budowę i modernizację terenowych ścieżek edukacyjnych - maksymalna wysokość dofinansowania do 70% kosztów zadania, ale nie więcej niż 15.000,00 złotych,

3) organizację konkursów i olimpiad – dofinansowaniem objęty jest tylko zakup nagród rzeczowych dla finalistów, a maksymalna wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 70% kosztów zakupu nagród, ale nie więcej niż 5.000,00 zł dla projektów o zasięgu ogólnowojewódzkim i 1.500,00 zł o zasięgu powiatowym,

4) organizację akcji upowszechniających wiedzę ekologiczną, z wyłączeniem promocji produktów i rzeczy poprzez ich zakup:

a) dla projektów o zasięgu wojewódzkim maksymalne dofinansowanie nie może przekroczyć 70% kosztów zadania, ale nie więcej niż 50.000,00 zł, w tym dofinansowanie wydatków osobowych podmiotów organizujących nie może przekroczyć 5% tych kosztów,

- dla projektów o zasięgu lokalnym (powiat lub gmina) maksymalne dofinansowanie nie może przekroczyć 70% kosztów zadania, ale nie więcej niż 10.000,00 zł, w tym dofinansowanie wydatków osobowych podmiotów organizujących nie może przekroczyć 5 % tych kosztów,

5) organizację konferencji, seminariów i szkoleń - maksymalna wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 50% kosztów druku materiałów pokonferencyjnych lub szkoleniowych i/lub wytworzenia wersji cyfrowej tych materiałów,

6) publikacje, audycje radiowe lub telewizyjne upowszechniające wiedzę ekologiczną w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej obejmujące w sposób kompleksowy element środowiska lub obszaru przyrodniczego – maksymalna kwota dofinansowania nie może być większa niż 50.000,00 zł. i nie może przekroczyć:

a) 70% kosztów druku i/lub wytworzenia wersji cyfrowej nakładu publikacji,

b) 70% kosztów zadania w przypadku audycji radiowych lub telewizyjnych, w tym dofinansowanie wydatków osobowych podmiotów organizujących nie może przekroczyć 5% tych kosztów,

7) zakup wydawnictw o charakterze ekologicznym dla bibliotek pedagogicznych i ich filii w celu uzupełnienia zasobów bibliotecznych, ale nie więcej niż 70% kosztów zadania.

Wnioski o dotacje rozpatrywane będą sukcesywnie do wyczerpania środków ujętych w planie finansowym i planie działalności na dany rok.

„Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Rzeszowie” regulujące tą formę pomocy znajdują się tutaj.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności