• Start
  • ☎️Kontakt
  • logo w menu
  • logo portal
  • logo portal (2)

1. Przyznana pomoc w formie pożyczki bądź łącznie pożyczki z dotacją, z wyłączeniem dotacji w formie dopłat do oprocentowania kredytów bankowych, nie może przekroczyć 80% kosztów zadania.

2. Przyznanie pożyczki uzależnione jest od zdolności kredytowej wnioskodawcy w rozumieniu przepisów prawa bankowego oraz uzyskania odpowiednich zabezpieczeń.

3. Maksymalny okres spłaty pożyczki łącznie z karencją nie może przekraczać 10 lat. Okres karencji w spłacie pożyczki nie może być dłuższy niż 1 rok od daty wypłaty pierwszej transzy pożyczki.

4. Przy udzielaniu pożyczek Fundusz stosuje preferencyjne oprocentowanie, ustalane w odniesieniu do stopy redyskonta weksli, określanej przez Radę Polityki Pieniężnej.

5. Oprocentowanie od 0,3 stopy redyskontowej weksli, lecz nie mniej niż 2,0%,  stosowane jest przy udzielaniu pożyczek na przedsięwzięcia proekologiczne, realizowane na obszarach Parków Narodowych i ich otulin oraz Parków Krajobrazowych bez otulin - przez gminy, związki międzygminne, powiaty, związki powiatów i samorząd województwa oraz spółki wodne.

6. Oprocentowanie od 0,4 stopy redyskontowej weksli, lecz nie mniej niż 3,0%,  stosowane jest przy udzielaniu pożyczek na przedsięwzięcia proekologiczne, realizowane przez gminy, związki międzygminne, powiaty, związki powiatów i samorząd województwa oraz spółki wodne.

7. Oprocentowanie od 0,6 stopy redyskontowej weksli, lecz nie mniej niż 4,0%, stosowane jest przy udzielaniu pożyczek innym podmiotom, niż wymienione w ust. 2 i 3.

8. Wysokość oprocentowania zwiększana jest o 0,04 stopy redyskonta za każdy kolejny rok spłaty pożyczki.

9. W przypadku przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków zagranicznych na zasadzie refundacji, w celu zapewnienia płynności finansowej przedsięwzięć, Fundusz może udzielić pożyczkę pomostową. Pożyczka pomostowa, łącznie z pomocą określoną w pkt. 1, nie może przekroczyć 90% kosztów zadania.

10. Pożyczka pomostowa nie może przekroczyć kwoty zagwarantowanej z funduszy pomocowych, potwierdzonej umową.

11. Oprocentowanie pożyczki pomostowej wynosi 0,7 stopy redyskontowej weksli, nie mniej niż 4,0%.

Wnioski o pożyczki rozpatrywane będą sukcesywnie do wyczerpania środków ujętych w planie finansowym i planie działalności na dany rok.

„Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie” regulujące tą formę pomocy znajdują się tutaj.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności