• Start
  • ☎️Kontakt
  • logo w menu
  • logo portal
  • logo portal (2)

1. Umorzenie części pożyczki dokonywane jest na zasadach obowiązujących w dacie zawarcia umowy pożyczki*.

2. Pożyczka może być częściowo umorzona na wniosek Pożyczkobiorcy, po spełnieniu następujących warunków:

1) zadanie zostało zrealizowane w terminie umownym,

2) został osiągnięty planowany efekt rzeczowy i ekologiczny zadania,

3) Pożyczkobiorca spłacił, co najmniej 90% pożyczki oraz należne oprocentowanie,

4) Pożyczkobiorca wywiązuje się z uiszczania opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i za szczególne korzystanie z wód oraz innych zobowiązań w stosunku do Funduszu, a także zobowiązań z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz podatków,

5) spłaty rat kapitałowych i odsetek realizowane były w terminach określonych umową.

2. Wysokość umorzenia pożyczki wynosi do 10% udzielonej pożyczki i zależy od długości okresu spłaty pożyczki.

3. Wniosek o umorzenie pożyczki sporządzony na wzorze W-6 może być złożony nie wcześniej niż 90 dni przed wynikającym z harmonogramu terminem spłaty kwoty objętej wnioskiem o umorzenie.


*zasada umarzania pożyczek wg “Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji przez WFOŚiGW w Rzeszowie“ obowiązujących w dacie zawarcia umowy wchodzi w życie z dniem 01.01.2013r., pożyczki zawarte przed tą datą umarzane są tak jak dotychczas tj. wg “Zasad ... “ obowiązujących w dniu złożenia wniosku o umorzenie.


„Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie” regulujące tą formę pomocy znajdują się tutaj.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności