• Start
  • ☎️Kontakt
  • logo w menu
  • logo portal
  • logo portal (2)

1. W szczególności, w formie dotacji do:

1) 90% kosztów zadania ale nie więcej niż 50.000,00 zł dofinansowywane będą zadania związane z pielęgnacją i konserwacją pomników przyrody oraz czynną ochroną gatunkową wynikającą z zadań planów ochrony lub planów zadań ochronnych rezerwatów przyrody,

2) 70% kosztów zadania ale nie więcej niż 100 000,00 zł dofinansowane będą zadania związane z utrzymaniem i zachowaniem drzewostanu, będącego przedmiotem ochrony na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

2. Przy dofinansowaniu zadań z zakresu utrzymania i zachowania zabytkowych drzewostanów pod uwagę będzie brane:

1) kompleksowe wykonanie prac pielęgnacyjno-konserwacyjnych, których zakres wynika z dokumentacji dendrologicznej,

2) udokumentowanie przez Wnioskodawcę powszechnej dostępności obiektu.

3. W formie dotacji przewiduje się dofinansowanie, w wysokości do 70% kosztów opracowania wojewódzkiego programu ochrony zagrożonych gatunków zwierząt drobnych. Do czasu opracowania programu dofinansowywane będą w szczególności zadania polegające na odbudowie pogłowia kuropatwy, w wysokości do 70 % ich kosztów, ale nie więcej niż 10.000,00 złotych,

4. Zarybianie wód otwartych gatunkami chronionymi i zagrożonymi, dofinansowywane jest w wysokości do 10% kosztów całkowitych zarybień.

5. O dotację mogą ubiegać się przede wszystkim:

- jednostki samorządu terytorialnego,

- inne osoby prawne w tym przedsiębiorcy.

6. Udzielenie dotacji odbywa się po rozpatrzeniu wniosku sporządzonego według wzoru W-4.

Wnioski o dotacje rozpatrywane będą sukcesywnie do wyczerpania środków ujętych w planie finansowym i planie działalności na dany rok.

„Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie” regulujące tą formę pomocy znajdują się tutaj.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności