• Start
 • ☎️Kontakt
 • logo w menu
 • logo portal
 • logo portal (2)

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłasza nabór dla podmiotów zewnętrznych na usługę w zakresie prawa i kontroli zamówień publicznych dla zadań realizowanych przez beneficjentów I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dla których WFOŚiGW w Rzeszowie pełni funkcję Instytucji Wdrażającej.

Szczegółowy zakres zleconych prac związanych z zamówieniami publicznymi dla zadań realizowanych w ramach I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko:

I. Kontrola zamówień publicznych dla zadań objętych projektem, do których stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz kontrola zawierania umów dla zadań objętych projektem, dla których nie stosuje się przepisów dotyczących zamówień publicznych, a w szczególności:

 • kontrola Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z weryfikacją dokumentacji technicznej pod kątem spełniania wymogów prawodawstwa w tym zakresie, ogłoszenia o zamówieniu zaproszenia do negocjacji lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania w zależności od trybu udzielania zamówienia;
 • kontrola zawartych umów pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami w zakresie zamówień publicznych, zgodności z zakresem przedsięwzięcia określonym we wniosku o dofinansowanie, decyzji i umowie o dofinansowaniu, kwalifikowalności wydatków oraz zgodności z dokumentacją przetargową i ofertą wybranego wykonawcy;
 • kontrola prawidłowości zawierania aneksów do umów pod kątem spełniania przesłanek przewidzianych obowiązującymi przepisami w zakresie zamówień publicznych oraz pod kątem zgodności z zakresem przedsięwzięcia określonym we wniosku o dofinansowanie, decyzji i umowie o dofinansowaniu oraz kwalifikowalności wydatków;
 • kontrola prawidłowości udzielania zamówień uzupełniających i dodatkowych pod kątem spełniania przesłanek przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz zgodności z zakresem przedsięwzięcia określonym we wniosku o dofinansowanie, umowie i decyzji o dofinansowaniu oraz kwalifikowalności wydatków;
 • weryfikacja pod kątem stwierdzenia, czy nie doszło do naruszenia w stosowaniu prawa wspólnotowego w dziedzinie zamówień publicznych lub przepisów ustawy Pzp powodujących konieczność nałożenia korekty finansowej, zgodnie z zasadami opisanymi w tzw. „taryfikatorze”
 • udział w przygotowywaniu planów kontroli i sprawozdań z wykonania planów kontroli u beneficjentów na dany rok kalendarzowy,
 • współpraca z Instytucją Wdrażającą w zakresie opracowywania metodyki doboru próby do kontroli procedur zawierania umów,
 • współpraca z IW przy opracowywaniu zbiorczych zestawień dotyczących wszczętych postępowań o udzielenie zamówienia i zawartych umów.

II. Pozostałe usługi w ramach realizacji zleconych prac, w szczególności:

 • udział w pracach zespołu ds. kontroli powoływanym przez Instytucję Wdrażającą przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, weryfikacja spełnienia przez beneficjenta kryteriów gotowości w zakresie zamówień publicznych, wydanie pisemnej opinii o tym etapie;
 • udział w prowadzonych przez Instytucję Wdrażającą kontrolach realizacji projektów u beneficjenta (ex-ante, ex-post, ad-hoc);
 • niezwłoczne informowanie Instytucji Wdrażającej o wykrytych nieprawidłowościach, zgodnie z właściwymi wytycznymi,
 • współpraca z IW w zakresie sporządzania informacji i zaleceń pokontrolnych;
 • opiniowanie dokumentów związanych z realizacją zadań w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko;
 • udział w pracach związanych z weryfikacją uwag i formułowaniem odpowiedzi na protokoły oraz zalecenia pokontrolne z przeprowadzonych audytów i kontroli przez instytucje zewnętrzne związanych z kontrolą zamówień publicznych u beneficjentów;
 • udzielanie porad i konsultacji związanych z zakresem realizowanych przez IW kontroli projektów realizowanych w ramach POIiŚ;
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi WFOŚiGW w Rzeszowie zaangażowanymi we wdrażanie POIiŚ.

W ramach w/w czynności wymagane będzie sporządzanie i podpisywanie dokumentacji pokontrolnej w formie: list sprawdzających, protokołów, opinii w terminach uzgodnionych z Instytucją Wdrażającą wynikających z obowiązujących wytycznych, Instrukcji Wykonawczej (INS) oraz Instrukcji Szczegółowej (INSS).

Świadczona usługa wykonywana będzie w oparciu o obowiązujące unijne i krajowe akty prawne z zakresu zamówień publicznych, z uwzględnieniem następujących regulacji:

 • dokumentów programowych (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, szczegółowy opis priorytetów POIiŚ);
 • horyzontalnych i szczegółowych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego, ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych w zakresie: kontroli realizacji POIiŚ, kwalifikowalności POIiŚ, sprawozdawczości POIiŚ, sposobu postępowania w razie wykrycia nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności;
 • Instrukcji Wykonawczej oraz Instrukcji Szczegółowej Instytucji Wdrażającej w ramach POIiŚ;
 • innych dokumentów regulujących wdrażanie i realizację POIiŚ;
 • sprawozdań z kontroli przeprowadzonych przez instytucje zewnętrzne w Instytucji Wdrażającej;
 • uwag własnych Zamawiającego.

Ofertę cenową w odniesieniu do jednego miesiąca świadczenia usługi w w/w zakresie, należy złożyć na załączonym formularzu w terminie do dnia 9 marca 2010r. drogą pocztową lub bezpośrednio w sekretariacie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, ul. Zygmuntowska 9, 35-025 Rzeszów, godz. od 730 do 1530.

Formularz ofertowy do pobrania:

- plik PDF ,
- plik DOC
.

 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności