• Start
  • ☎️Kontakt
  • logo w menu
  • logo portal
  • logo portal (2)

Zmiana "Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji przez WFOŚiGW w Rzeszowie"

Uprzejmie informujemy, że Rada Nadzorcza Funduszu wprowadziła zmiany do „Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji przez WFOŚiGW w Rzeszowie”.

      Zmiany te polegają na rezygnacji z niektórych, dotychczasowych warunków umorzeń o których mowa w § 14 ust. 1 pkt 5), 6) i 7) oraz uściśleniu zapisów § 16 pkt 2) w celu wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych. Z uwagi na zmianę podejścia do oceny wniosków z zakresu edukacji ekologicznej uchylono załącznik nr 2 do dotychczasowych zasad oraz nadano nowe brzmienie Części III. Edukacja ekologiczna w Załączniku nr 1 do Zasad pn. „Szczegółowe zasady dofinansowania niektórych zadań z zakresu ochrony środowiska w formie dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie”. Realizując zapisy wprowadzone zmianą do ustawy Prawo ochrony środowiska uwzględniono możliwość przekazywania środków jednostkom budżetowym na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (§ 2 ust. 1a Zasad). Ponadto zrównano podmioty gospodarcze prowadzące działalność w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie wysokości dofinansowania zadania (do 90%) jak i wysokości umorzenia (do 15%) - odpowiednie zapisy w Zasadach: § 7 ust. 2a oraz § 14 ust. 1 pkt 3 lit. a) i ust 3 pkt 1).

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności