Program "Przyjazny Dom" 2018 - informacja o zmianie wzorów dokumentów

Z dniem 25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych dotyczące przetwarzania danych osobowych. W związku z powyższym zachodzi konieczność wprowadzenia zmian do dokumentów związanych z wdrażaniem Programu Przyjazny Dom.

Wprowadzone zmiany:

 1. w Regulaminach naboru wprowadzono zaktualizowaną treść Klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych
 2. w formularzach wniosków o dofinansowanie oprócz zmiany treści Klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych usunięto załącznik - Oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych.

Dokumenty obowiązujące do dnia 24 maja 2018 r. i po dniu 25 maja 2018 r. dla:

 1. przydomowych oczyszczalni ścieków znajdują się pod adresem
 2. modernizacja kotłowni węglowych znajdują się pod adresem

Bardzo prosimy o wypełnianie właściwych formularzy wniosków w zależności od daty jego złożenia.

Ogłoszenie o naborze wniosków dla osób fizycznych w ramach Programu PRZYJAZNY DOM na rok 2018 Komponent II

Ogłoszenie o naborze wniosków dla osób fizycznych w ramach Programu PRZYJAZNY DOM na 2018 rok Komponent II

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, działając na podstawie Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 799) oraz Programu PRZYJAZNY DOM zatwierdzonego Uchwałą nr 4/2018 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Rzeszowie z dnia 7 lutego 2018 r. ogłasza nabór wniosków na inwestycje z zakresu ochrony środowiska, których celem jest zmniejszenie emisji pyłów i gazów powstających w wyniku niskiej emisji zagrażających zdrowiu i życiu mieszkańców.

Rodzaj inwestycji podlegających dofinansowaniu:

Inwestycje polegające na wymianie źródła ciepła w budynkach/lokalach mieszkalnych, których dotychczasowym nośnikiem energii był wyłącznie węgiel na jedno nowe źródło ciepła, takie jak:

 1. kocioł gazowy,
 2. kocioł olejowy,
 3. kocioł elektryczny
 4. kocioł opalany paliwem stałym tj. węglem lub biomasą,
 5. przyłącze techniczne do scentralizowanego źródła ciepła.

Czytaj wiecej: Ogłoszenie o naborze wniosków dla osób fizycznych w ramach Programu PRZYJAZNY DOM na rok 2018...

Ogłoszenie o naborze wniosków dla osób fizycznych w ramach Programu PRZYJAZNY DOM na rok 2018 Komponent I

Ogłoszenie o naborze wniosków dla osób fizycznych w ramach Programu PRZYJAZNY DOM na rok 2018 Komponent I

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3/d

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, działając na podstawie Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 799) oraz Programu PRZYJAZNY DOM zatwierdzonego Uchwałą nr 4/2018 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Rzeszowie z dnia 7 lutego 2018 r. ogłasza nabór wniosków na inwestycje z zakresu ochrony środowiska, których celem jest ochrona wód i gleby przed zanieczyszczeniami poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Rodzaj inwestycji podlegających dofinansowaniu:

Zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych pochodzących jedynie z budynków mieszkalnych o przepustowości do 5 m3/d spełniających wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014 r., poz. 1800), na obszarach gdzie budowa kanalizacji zbiorczej jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona.

Czytaj wiecej: Ogłoszenie o naborze wniosków dla osób fizycznych w ramach Programu PRZYJAZNY DOM na rok 2018...

Program "Przyjazny Dom" na rok 2018

Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Uchwałą Nr 4/2018 z dnia 7 lutego 2018 r. zatwierdziła Program PRZYJAZNY DOM na rok 2018, stanowiący ofertę dla osób fizycznych realizujących inwestycje z zakresu ochrony środowiska, zamieszkujących teren województwa podkarpackiego.

Celem Programu jest ochrona wód i gleby przed zanieczyszczeniami oraz ograniczenie niskiej emisji szkodliwych pyłów i gazów do powietrza  zagrażających zdrowiu i życiu mieszkańców Podkarpacia.

Program PRZYJAZNY DOM na rok 2018 składa się z dwóch komponentów.

Komponent I

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3/d.

Komponent II

Inwestycje z zakresu ochrony powietrza dotyczące ograniczenia emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni węglowych.


W roku 2018 wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane w sposób ciągły od dnia wyznaczonego w ogłoszeniu o naborze do wyczerpania środków przeznaczonych na dany cel, nie dłużej jednak niż do 15 listopada 2018 r.

Szczegółowe informacje niezbędne do złożenia wniosków o dofinansowanie będą zamieszczone wraz z ogłoszeniami o naborze wniosków w terminie do 12 marca 2018 r.


Pobierz: Program PRZYJAZNY DOM

Nabór wniosków Nr 3/2017 - Zmiany w Regulaminie naboru Nr 3/2017

Nabór wniosków Nr 3/2017 - Zmiany w Regulaminie naboru Nr 3/2017, Komponent III - Inwestycje z zakresu ochrony powietrza dotyczące ograniczenia emisji zanieczyszczeń poprzez zakup i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła.

Dotyczy wniosków złożonych w terminie od 17 lipca 2017r. do 18 sierpnia 2017r.

Opis wprowadzonych zmian do Regulaminu Nr 3/2017:

 1. W rozdziale IV. Rodzaje przedsięwzięć objętych dofinansowaniem w punkcie 10 - termin "15 listopada 2017 roku" zastępuje się terminem 30 listopada 2017 roku. Ostateczne brzmienie punktu 10: "Realizacja przedsięwzięcia powinna zakończyć się w terminie do  30 listopada 2017 roku."
 2. W rozdziale IX. Ocena wniosków, w punkcie 3, wykreśla się wyraz "jednokrotnego", co daje ostateczne brzmienie punktu 3: "Fundusz zastrzega sobie możliwość wezwania wnioskodawcy do uzupełnienia dokumentów. Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć uzupełnione dokumenty w terminie wskazanym w wezwaniu."

Aktualna treść Regulaminu obowiązująca od dnia 26 października 2017r: Regulamin naboru Nr 3/2017 w ramach Programu PRZYJAZNY DOM Komponent III – Inwestycje z zakresu ochrony powietrza dotyczące ograniczenia emisji zanieczyszczeń poprzez zakup i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła - pobierz.