Programy wspólne NFOŚiGW i WFOŚiGW

WFOŚiGW w Rzeszowie ogłasza nabór zamknięty w ramach Programu "Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych"

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłasza nabór zamknięty w ramach Programu "Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłasza nabór wniosków w ramach Programu priorytetowego Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych.

Celem programu jest wsparcie w zakupie specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych oraz podczas usuwania skutków zagrożeń, w tym m.in. samochodów ratowniczo-gaśniczych, specjalistycznego sprzętu pływającego itd.

Program realizowany będzie w latach 2018-2021.

Okres kwalifikowalności kosztów od dnia 01.05.2018 r. do dnia 31.03.2021 r., z zastrzeżeniem, że przedsięwzięcie nie zostało zakończone do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

Przeznaczony dla podmiotów (jednostek ochotniczych straży pożarnych) posiadających akceptację Ministrów: Spraw Wewnętrznych oraz Środowiska w ramach współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska (Porozumienie Ministrów).

Maksymalne dofinansowanie w formie dotacji do 50% łącznie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW w Rzeszowie.

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym.


Wniosek sporządzony przez właściwą jednostkę ochotniczej straży pożarnej wraz z załącznikami w wersji papierowej należy złożyć na dzienniku podawczym odpowiednio:


Biuro WFOŚIGW w Rzeszowie
35-025 Rzeszów,
ul. Zygmuntowska 9

dla przedsięwzięć realizowanych na obszarze powiatów: Rzeszów-powiat grodzki, Rzeszów-powiat ziemski, Mielec, powiat Ropczycko-Sędziszowski, Strzyżów, Leżajsk, Łańcut, Dębica, Kolbuszowa, Stalowa Wola, Nisko, Tarnobrzeg – powiat grodzki, Tarnobrzeg – powiat ziemski.

Przedstawicielstwo Zamiejscowe w Krośnie

38-400 Krosno,
ul. Bieszczadzka 1

dla przedsięwzięć realizowanych na obszarze powiatów: jasielskiego, brzozowskiego, sanockiego, bieszczadzkiego, leskiego, krośnieńskiego i m. Krosno.

Przedstawicielstwo Zamiejscowe w Przemyślu

37-700 Przemyśl,
ul. Kościuszki 2

dla przedsięwzięć realizowanych na obszarze powiatów: jarosławskiego, przemyskiego, przeworskiego, lubaczowskiego i m. Przemyśl.


w terminie do dnia 06.07.2018 r. godz. 15.30 (decyduje data wpływu do biura Funduszu).

Załączniki:


Informujemy, że w myśl przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Zakładce „Przetwarzanie danych osobowych” na stronie: https://www.bip.wfosigw.rzeszow.pl/index.php/przetwarzanie-danych-osobowych.

Zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z siedzibą w Rzeszowie, ul. Zygmuntowska 9; 35-025 Rzeszów,
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu oceny wniosku i realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., oraz Art.  400a ust 1 i Art. 411 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2018.799 t.j.),
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być firmy z branży IT. W tych przypadkach, zakres usług świadczonych przez te firmy nie obejmuje wykonywania jakichkolwiek działań dotyczących wprowadzania lub aktualizacji Państwa danych. Zakres usług obejmuje jedynie usuwanie awarii sprzętu i/lub systemów oraz usługi modyfikacji i funkcjonalności systemów, podczas których świadczący usługę może mieć wgląd w przetwarzane przez administratora dane,
  5. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat od zakończenia i rozliczenia zadania/umowy realizowanego w ramach udzielonej pomocy, według jednolitego wykazu akt WFOŚiGW w Rzeszowie,
  6. Wnioskodawca posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody,
  7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  8. Państwa dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu,
  9. Państwa dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej,
  10. Podanie danych osobowych jest niezbędnym wymogiem i umożliwi realizację ustawowych zadań oraz załatwienie inicjowanych przez Państwa spraw. Niepodanie wymaganych danych będzie skutkować niezałatwieniem sprawy, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odmową oceny wniosku o pomoc finansową ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie.
Zmieniony przez: Marcin Pasieka
Zmieniono: czwartek, 23, sierpień 2018 10:15
Odslony: 1164