Programy wspólne NFOŚiGW i WFOŚiGW

Informacja o naborze wniosków w ramach "Programu Prosument"


„Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. część 4c) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”


Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w oparciu o Program Priorytetowy NFOŚiGW pn.: „Wspieranie rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 4c) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”


informuje o naborze
wniosków na rok 2015
o dofinasowanie przedsięwzięć polegających na:

zakupie i montażu małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł do produkcji energii elektrycznej lub do produkcji ciepła i energii elektrycznej, na potrzeby istniejących lub będących w budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie województwa podkarpackiego.


Na podstawie uchwał Zarządu i Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Rzeszowie nabór na rok 2015 skierowany jest do wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych.

WFOŚiGW w Rzeszowie udziela dofinansowania w formie: pożyczki wraz z dotacją.


Szczegółowe zasady wyboru i dofinansowania przedsięwzięć zawierają:

  1. Wyciąg z programu priorytetowego NFOŚGW „Wspieranie rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 4c) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” wraz z załącznikami
  2. Kryteria i zasady udzielania pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie - obowiązujące na dzień składania wniosku
  3. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U.2015 poz. 478)
  4. Regulamin naboru wniosków o dofinasowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach "PROGRAMU PROSUMENT” wraz z załącznikami

Ogłoszenie o naborze wniosków wraz z wykazem niezbędnych dokumentów znajduje się tutaj.

Zmieniony przez: Marcin Pasieka
Zmieniono: czwartek, 07, maj 2015 14:08
Odslony: 1535