Programy wspólne NFOŚiGW i WFOŚiGW


Informacja o zakończeniu naboru do Programu "Prosument"

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie informuje, że nabór do Programu "PROSUMENT" został zamknięty w dniu 16 września 2015 roku.

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach "Programu Prosument"


„Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4c) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” zwanym dalej „PROGRAMEM PROSUMENT”


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie


ogłasza nabór
wniosków na rok 2015
o dofinasowanie przedsięwzięć
w ramach „PROGRAMU PROSUMENT”

Nabór realizowany jest w oparciu o program priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod nazwą: „Wspieranie rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 4c) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”.

Informacja o naborze oraz szczegółowe zasady wyboru przedsięwzięć znajdują się tutaj.

Wnioski o dofinansowanie należy przesłać na następującym formularzu:

W-19 - wniosek o dofinansowanie w formie pożyczki wraz z dotacją przedsięwzięcia realizowanego w ramach "PROGRAMU PROSUMENT"

Integralną częścią formularza jest Wykaz dokumentów do wniosku.

Wzory załączników:

 1. Harmonogram finansowo-rzeczowy
 2. Oświadczenie wykonawcy instalacji odnawialnego źródła energii
 3. PROSUMENT. Wspólnota mieszkaniowa. Spis wymaganych dokumentów
 4. Informacja o wspólnocie mieszkaniowej
 5. PROSUMENT. Spółdzielnia mieszkaniowa. Spis wymaganych dokumentów
 6. Wzory formularzy list sprawdzających do potwierdzenia spełnienia wymagań programu dla:

  - projektanta instalacji:
  załącznik LSB1 - źródła ciepła opalane biomasą
  załącznik LSP1 - pompa ciepła
  załącznik LSK1 - kolektory słoneczne
  załącznik LSF1 - systemy fotowoltaiczne
  załącznik LSW1 - małe elektrownie wiatrowe
  załącznik LSM1 - mikrokogeneracja

  - wykonawcy - montażu instalacji:
  załącznik LSB2 - źródła ciepła opalane biomasą
  załącznik LSP2 - pompa ciepła
  załącznik LSK2 - kolektory słoneczne
  załącznik LSF2 - systemy fotowoltaiczne
  załącznik LSW2 - małe elektrownie wiatrowe
  załącznik LSM2 - mikrokogeneracja

 7. Oświadczenie o oznakowaniu przedsięwzięcia dofinansowanego ze środków WFOŚIGW w Rzeszowie
 8. Oświadczenie o podatku VAT
 9. Oświadczenie dotyczące wywiązania się z opłat za korzystanie ze środowiska. Oświadczenie o dokonaniu opłat cywilno - prawnych
 10. Oświadczenie o wywiązywaniu się ze zobowiązań cywilnoprawnych na rzecz NFOŚiGW

Wnioski o dofinansowanie należy składać od 1 czerwca 2015 r. godz. 7.30 w miejscu i na zasadach wskazanych w Regulaminie naboru.

Informacja o naborze wniosków w ramach "Programu Prosument"


„Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. część 4c) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”


Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w oparciu o Program Priorytetowy NFOŚiGW pn.: „Wspieranie rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 4c) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”


informuje o naborze
wniosków na rok 2015
o dofinasowanie przedsięwzięć polegających na:

zakupie i montażu małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł do produkcji energii elektrycznej lub do produkcji ciepła i energii elektrycznej, na potrzeby istniejących lub będących w budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie województwa podkarpackiego.


Na podstawie uchwał Zarządu i Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Rzeszowie nabór na rok 2015 skierowany jest do wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych.

WFOŚiGW w Rzeszowie udziela dofinansowania w formie: pożyczki wraz z dotacją.


Szczegółowe zasady wyboru i dofinansowania przedsięwzięć zawierają:

 1. Wyciąg z programu priorytetowego NFOŚGW „Wspieranie rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 4c) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” wraz z załącznikami
 2. Kryteria i zasady udzielania pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie - obowiązujące na dzień składania wniosku
 3. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U.2015 poz. 478)
 4. Regulamin naboru wniosków o dofinasowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach "PROGRAMU PROSUMENT” wraz z załącznikami

Ogłoszenie o naborze wniosków wraz z wykazem niezbędnych dokumentów znajduje się tutaj.