Programy wspólne NFOŚiGW i WFOŚiGW

Nabór wniosków wstępnych - Program "KAWKA III"

Nabór wniosków wstępnych – faza koncepcyjna w ramach konkursu „Likwidacja niskiej emisji - KAWKA III„

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłasza nabór wniosków wstępnych – faza koncepcyjna w ramach konkursu pod nazwą „Likwidacja niskiej emisji KAWKA III”.

Konkurs realizowany jest w oparciu o program priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod nazwą „Poprawa jakości powietrza Część 2) KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”.

Obszary spełniające kryteria programu priorytetowego, na których realizowane mogą być przedsięwzięcia w ramach konkursu „Likwidacja niskiej emisji KAWKA III”, wskazane w obowiązujących na dzień ogłoszenia konkursu właściwych Programach Ochrony Powietrza to miejscowości powyżej 5 000 mieszkańców (ograniczenie nie dotyczy miejscowości o charakterze uzdrowiskowym), na których w przynajmniej 2 latach w okresie ostatnich 4 lat, poprzedzających złożenie wniosku do WFOŚiGW w Rzeszowie, w ocenie rocznej jakości powietrza wykonanej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie, w oparciu o pomiary lub modelowanie, zidentyfikowano co najmniej jeden obszar, na którym jednocześnie przekroczone zostały normy jakości powietrza w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031) w odniesieniu do:

-        poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 określonego jako średnia 24-godzinna;

-        poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10;

Wnioski wstępne należy przesłać na adres Funduszu na następującym formularzu:

W-14wniosek wstępny o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW pod nazwą "Poprawa jakości powietrza Częśc 2) KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii".

Do wniosku wstępnego należy złożyć następujące załączniki:

  1. Karta_zadania w ramach przedsięwzięcia zgłoszonego we wniosku wstępnym.
  2. Harmonogram realizacji rzeczowej przedsięwzięcia wg zadań.
  3. Oswiadczenie o spełnieniu warunków dofinansowania ust 7.3. ust. 4 Programu priorytetowego Poprawa jakości powietrza Część 2) ”KAWKA”
  4. Oświadczenie o spełnieniu kryterium dostępu 1.7.2 ust. 8.2 Programu priorytetowego Poprawa jakości powietrza Część 2) "KAWKA".
  5. Oświadczenie o zbilansowaniu środków.
  6. Wykaz posiadanej dokumentacji.

Wnioski wstępne należy składać w terminie do 31 grudnia 2015 r.

Listy przedsięwzięć spełniających kryteria kwalifikowalności zostanie opublikowana zostaną na stronie internetowej Funduszu www.wfosigw.rzeszow.pl

Zmieniony przez: Marcin Pasieka
Zmieniono: poniedziałek, 14, grudzień 2015 14:16
Odslony: 1647