Programy wspólne NFOŚiGW i WFOŚiGW

Program "KAWKA III" - likwidacja niskiej emisji ...

Poprawa jakości powietrza Część 2) KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na podstawie Programu Priorytetowego NFOŚiGW "Poprawa jakości powietrza Część 2) KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii", ogłasza konkurs II – stopniowy pod nazwą "Likwidacja niskiej emisji - KAWKA III" na następujące przedsięwzięcia:

  1. Ograniczenie niskiej emisji związane z podnoszeniem efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem układów wysokosprawnej kogeneracji i odnawialnych źródeł energii.
  2. Zakup aparatury dla kontroli rodzaju stosowanych paliw i pomiaru emisji.
  3. Kampanie edukacyjne pokazujące korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji, oraz/lub informujące o horyzoncie czasowym wprowadzenia ograniczeń stosowania paliw stałych lub innych działań systemowych gwarantujących utrzymanie poziomu stężeń zanieczyszczeń po wykonaniu działań naprawczych.
  4. Utworzenie baz danych pozwalających na inwentaryzacje źródeł emisji.

Warunkiem uzyskania dofinansowania przedsięwzięć wymienionych w pkt.1 jest ich łączna realizacja z działaniami wymienionymi w pkt. 3 i 4, za wyjątkiem sytuacji, gdy działania wymienione w pkt. 4 zostały już wykonane w sposób kompleksowy.

Kwota dofinasowania przedsięwzięć wynosi do 90% jego kosztów kwalifikowanych, w tym do 45% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW, w formie dotacji.
Zaangażowanie środków WFOŚiGW w Rzeszowie w realizację programu priorytetowego stanowi uzupełnienie do 90% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia w formie pożyczki. 

Szczegółowe zasady wyboru i dofinansowania przedsięwzięć zawierają:

  1. PROGRAM PRIORYTETOWY Poprawa_jakosci_powietrza Częć 2) KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii.
  2. Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie obowiązujące na dzień złożenia wniosku.
  3. Regulamin konkursu "Likwidacja niskiej emisji KAWKA III".
  4. "Wytyczne w zakresie kosztów kwalifikowanych NFOŚiGW obowiązujące na dzień złożenia wniosku.

 Ogłoszenie o naborze wniosków wraz z wykazem niezbędnych dokumentów znajduje się tutaj.

Zmieniony przez: Marcin Pasieka
Zmieniono: poniedziałek, 14, grudzień 2015 14:15
Odslony: 1926