Programy wspólne NFOŚiGW i WFOŚiGW

Nabór wniosków o dofinansowanie - faza przedrealizacyjna - "KAWKA II"

Nabór wniosków o dofinansowanie – faza przedrealizacyjna 
w ramach konkursu "Likwidacja niskiej emisji - KAWKA II"

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie – faza przedrealizacyjna w ramach konkursu pod nazwą „Likwidacja niskiej emisji KAWKA II”.

Konkurs realizowany jest w oparciu o program priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod nazwą „Poprawa jakości powietrza Część 2) KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”.

Ogłoszenie o konkursie oraz szczegółowe zasady wyboru przedsięwzięć znajdują się tutaj.

W II fazie naboru mogą uczestniczyć Wnioskodawcy, których przedsięwzięcia zostały zgłoszone w ramach I fazy koncepcyjnej i zostali ujęci na Liście przedsięwzięć spełniających kryteria kwalifikowalności, tj.:

 1. Gmina Krosno
 2. Gmina Miasto Rzeszów

Wnioski o dofinansowanie należy przesłać na następującym formularzu:

W-15 – wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW pod nazwą „Poprawa jakości powietrza Część 2) KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”

Integralną częścią formularza jest Wykaz dokumentów do wniosku.

Wzory załączników:

 1. Harmonogram finansowo-rzeczowy,
 2. Karta zadania realizowanego w ramach programu KAWKA, odrębna dla każdego zadania w ramach przedsięwzięcia:
  - karta zadania 1 i 2;
  - karta zadania 3 i 4,
 3. Oświadczenie o wywiązywaniu się z obowiązku uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska i opłat publiczno prawnych,
 4. Oświadczenie o wywiązywaniu się z zobowiązań cywilnoprawnych na rzecz NFOŚiGW,
 5. Oświadczenie dotyczące wyboru wykonawców zadania,
 6. Oświadczenie o podatku VAT sporządzone dla wnioskodawcy i podmiotów upoważnionych do ponoszenia wydatków kwalifikowanych,
 7. Oświadczenie o oznakowaniu przedsięwzięcia dofinansowanego ze środków WFOSIGW w Rzeszowie.

Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie do 30 kwietnia 2015 r. godz. 15.30 w miejscu i na zasadach wskazanych w Regulaminie konkursu.

Listy przedsięwzięć wybranych do dofinansowania zostanie opublikowana zostaną na stronie internetowej Funduszu www.wfosigw.rzeszow.pl


Zmieniony przez: Marcin Pasieka
Zmieniono: piątek, 27, luty 2015 11:46
Odslony: 1631