Programy wspólne NFOŚiGW i WFOŚiGW

Program "KAWKA" - likwidacja niskiej emisji ...

Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii.
Część 1) Program pilotażowy KAWKA

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na podstawie Programu Priorytetowego NFOŚiGW „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1) Program pilotażowy KAWKA, ogłasza konkurs II – stopniowy pod nazwą „Likwidacja niskiej emisji-KAWKA” na następujące przedsięwzięcia:

  1. Ograniczenie niskiej emisji związane z podnoszeniem efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem układów wysokosprawnej kogeneracji i odnawialnych źródeł energii.
  2. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza ze źródeł komunikacji miejskiej.
  3. Kampanie edukacyjne pokazujące korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji, oraz/lub informujące o horyzoncie czasowym wprowadzenia ograniczeń stosowania paliw stałych lub innych działań systemowych gwarantujących utrzymanie poziomu stężeń zanieczyszczeń po wykonaniu działań naprawczych.
  4. Utworzenie baz danych pozwalających na inwentaryzacje źródeł emisji.

Warunkiem uzyskania dofinansowania przedsięwzięć wymienionych w pkt 1 i 2 jest ich łączna realizacja z działaniami wymienionymi w pkt 3 i 4.

Szczegółowe zasady wyboru przedsięwzięć zawierają:

  1. PROGRAM PRIORYTETOWY Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Cześć 1) Program pilotażowy KAWKA
  2. Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie obowiązujące w roku 2013.
  3. Regulamin konkursu „Likwidacja niskiej emisji – KAWKA”

 Ogłoszenie o naborze wniosków wraz z wykazem niezbędnych dokumentów znajduje się tutaj

Zmieniony przez: Marcin Pasieka
Zmieniono: środa, 14, maj 2014 13:25
Odslony: 3266