Programy wspólne NFOŚiGW i WFOŚiGW


Listy przedsięwzięć wybranych do dofinansowania - KAWKA II

Listy przedsięwzięć wybranych do dofinansowania dla konkursu "Likwidacja niskiej emisji - KAWKA II"

Program "KAWKA III" - likwidacja niskiej emisji ...

Poprawa jakości powietrza Część 2) KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na podstawie Programu Priorytetowego NFOŚiGW "Poprawa jakości powietrza Część 2) KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii", ogłasza konkurs II – stopniowy pod nazwą "Likwidacja niskiej emisji - KAWKA III" na następujące przedsięwzięcia:

 1. Ograniczenie niskiej emisji związane z podnoszeniem efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem układów wysokosprawnej kogeneracji i odnawialnych źródeł energii.
 2. Zakup aparatury dla kontroli rodzaju stosowanych paliw i pomiaru emisji.
 3. Kampanie edukacyjne pokazujące korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji, oraz/lub informujące o horyzoncie czasowym wprowadzenia ograniczeń stosowania paliw stałych lub innych działań systemowych gwarantujących utrzymanie poziomu stężeń zanieczyszczeń po wykonaniu działań naprawczych.
 4. Utworzenie baz danych pozwalających na inwentaryzacje źródeł emisji.

Warunkiem uzyskania dofinansowania przedsięwzięć wymienionych w pkt.1 jest ich łączna realizacja z działaniami wymienionymi w pkt. 3 i 4, za wyjątkiem sytuacji, gdy działania wymienione w pkt. 4 zostały już wykonane w sposób kompleksowy.

Kwota dofinasowania przedsięwzięć wynosi do 90% jego kosztów kwalifikowanych, w tym do 45% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW, w formie dotacji.
Zaangażowanie środków WFOŚiGW w Rzeszowie w realizację programu priorytetowego stanowi uzupełnienie do 90% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia w formie pożyczki. 

Szczegółowe zasady wyboru i dofinansowania przedsięwzięć zawierają:

 1. PROGRAM PRIORYTETOWY Poprawa_jakosci_powietrza Częć 2) KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii.
 2. Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie obowiązujące na dzień złożenia wniosku.
 3. Regulamin konkursu "Likwidacja niskiej emisji KAWKA III".
 4. "Wytyczne w zakresie kosztów kwalifikowanych NFOŚiGW obowiązujące na dzień złożenia wniosku.

 Ogłoszenie o naborze wniosków wraz z wykazem niezbędnych dokumentów znajduje się tutaj.

Nabór wniosków wstępnych - Program "KAWKA III"

Nabór wniosków wstępnych – faza koncepcyjna w ramach konkursu „Likwidacja niskiej emisji - KAWKA III„

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłasza nabór wniosków wstępnych – faza koncepcyjna w ramach konkursu pod nazwą „Likwidacja niskiej emisji KAWKA III”.

Konkurs realizowany jest w oparciu o program priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod nazwą „Poprawa jakości powietrza Część 2) KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”.

Obszary spełniające kryteria programu priorytetowego, na których realizowane mogą być przedsięwzięcia w ramach konkursu „Likwidacja niskiej emisji KAWKA III”, wskazane w obowiązujących na dzień ogłoszenia konkursu właściwych Programach Ochrony Powietrza to miejscowości powyżej 5 000 mieszkańców (ograniczenie nie dotyczy miejscowości o charakterze uzdrowiskowym), na których w przynajmniej 2 latach w okresie ostatnich 4 lat, poprzedzających złożenie wniosku do WFOŚiGW w Rzeszowie, w ocenie rocznej jakości powietrza wykonanej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie, w oparciu o pomiary lub modelowanie, zidentyfikowano co najmniej jeden obszar, na którym jednocześnie przekroczone zostały normy jakości powietrza w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031) w odniesieniu do:

-        poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 określonego jako średnia 24-godzinna;

-        poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10;

Wnioski wstępne należy przesłać na adres Funduszu na następującym formularzu:

W-14wniosek wstępny o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW pod nazwą "Poprawa jakości powietrza Częśc 2) KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii".

Do wniosku wstępnego należy złożyć następujące załączniki:

 1. Karta_zadania w ramach przedsięwzięcia zgłoszonego we wniosku wstępnym.
 2. Harmonogram realizacji rzeczowej przedsięwzięcia wg zadań.
 3. Oswiadczenie o spełnieniu warunków dofinansowania ust 7.3. ust. 4 Programu priorytetowego Poprawa jakości powietrza Część 2) ”KAWKA”
 4. Oświadczenie o spełnieniu kryterium dostępu 1.7.2 ust. 8.2 Programu priorytetowego Poprawa jakości powietrza Część 2) "KAWKA".
 5. Oświadczenie o zbilansowaniu środków.
 6. Wykaz posiadanej dokumentacji.

Wnioski wstępne należy składać w terminie do 31 grudnia 2015 r.

Listy przedsięwzięć spełniających kryteria kwalifikowalności zostanie opublikowana zostaną na stronie internetowej Funduszu www.wfosigw.rzeszow.pl

Nabór wniosków o dofinansowanie - faza przedrealizacyjna - "KAWKA II"

Nabór wniosków o dofinansowanie – faza przedrealizacyjna 
w ramach konkursu "Likwidacja niskiej emisji - KAWKA II"

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie – faza przedrealizacyjna w ramach konkursu pod nazwą „Likwidacja niskiej emisji KAWKA II”.

Konkurs realizowany jest w oparciu o program priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod nazwą „Poprawa jakości powietrza Część 2) KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”.

Ogłoszenie o konkursie oraz szczegółowe zasady wyboru przedsięwzięć znajdują się tutaj.

W II fazie naboru mogą uczestniczyć Wnioskodawcy, których przedsięwzięcia zostały zgłoszone w ramach I fazy koncepcyjnej i zostali ujęci na Liście przedsięwzięć spełniających kryteria kwalifikowalności, tj.:

 1. Gmina Krosno
 2. Gmina Miasto Rzeszów

Wnioski o dofinansowanie należy przesłać na następującym formularzu:

W-15 – wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW pod nazwą „Poprawa jakości powietrza Część 2) KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”

Integralną częścią formularza jest Wykaz dokumentów do wniosku.

Wzory załączników:

 1. Harmonogram finansowo-rzeczowy,
 2. Karta zadania realizowanego w ramach programu KAWKA, odrębna dla każdego zadania w ramach przedsięwzięcia:
  - karta zadania 1 i 2;
  - karta zadania 3 i 4,
 3. Oświadczenie o wywiązywaniu się z obowiązku uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska i opłat publiczno prawnych,
 4. Oświadczenie o wywiązywaniu się z zobowiązań cywilnoprawnych na rzecz NFOŚiGW,
 5. Oświadczenie dotyczące wyboru wykonawców zadania,
 6. Oświadczenie o podatku VAT sporządzone dla wnioskodawcy i podmiotów upoważnionych do ponoszenia wydatków kwalifikowanych,
 7. Oświadczenie o oznakowaniu przedsięwzięcia dofinansowanego ze środków WFOSIGW w Rzeszowie.

Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie do 30 kwietnia 2015 r. godz. 15.30 w miejscu i na zasadach wskazanych w Regulaminie konkursu.

Listy przedsięwzięć wybranych do dofinansowania zostanie opublikowana zostaną na stronie internetowej Funduszu www.wfosigw.rzeszow.pl


Lista przedsięwzięć spełniających kryteria kwalifikowalności w ramach naboru wniosków wstępnych dla konkursu "Likwidacja niskiej emisji - KAWKA II"

Lista przedsięwzięć do pobrania po kliknięciu na poniższy link

Lista przedsięwzięć KAWKA