Programy WFOŚiGW


Przekazywanie środków państwowym jednostkom budżetowym 2018

1. Środki finansowe Funduszu mogą być przekazywane na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe za pośrednictwem rezerwy celowej budżetu państwa. Przyznana pomoc nie może przekroczyć 80% kosztów zadania, z zastrzeżeniem § 4 ust. 3 i 5 oraz z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w „Szczegółowych zasadach dofinansowania niektórych zadań z zakresu ochrony środowiska w formie dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie” stanowiący załącznik do zasad.

2. Decyzję o udzieleniu dofinansowania podejmuje Zarząd Funduszu na podstawie złożonego przez kierownika państwowej jednostki budżetowej wniosku o dofinansowanie W-12, w oparciu o listę zadań zakwalifikowanych do dofinansowania. Procedura rozpatrywania wniosków znajduje się tutaj.

3. Termin naboru wniosków ustala się do 31 marca na rok bieżący.

„Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie” regulujące tą formę pomocy znajdują się tutaj.

Przekazywanie środków państwowym jednostkom budżetowym 2016 i 2017

1. Środki finansowe Funduszu mogą być przekazywane na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe za pośrednictwem rezerwy celowej budżetu państwa. Przyznana pomoc nie może przekroczyć 80% kosztów zadania, z zastrzeżeniem ust. 2 i § 11 ust. 3 oraz z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w „Szczegółowych zasadach dofinansowania niektórych zadań z zakresu ochrony środowiska w formie dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie” stanowiący załącznik do zasad..

2. Decyzję o udzieleniu dofinansowania podejmuje Zarząd Funduszu na podstawie złożonego przez kierownika państwowej jednostki budżetowej wniosku o dofinansowanie W-12, w oparciu o listę zadań zakwalifikowanych do dofinansowania. Procedura rozpatrywania wniosków znajduje się tutaj.

3. Termin naboru wniosków ustala się do 31 marca na rok bieżący.

„Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie” regulujące tą formę pomocy znajdują się tutaj.