Programy WFOŚiGW

Inne zadania określone w planie działalności Funduszu 2013

W formie dotacji dofinansowywane będą przede wszystkim zadania polegające na zapobieganiu i likwidacji poważnych awarii i ich skutków dla środowiska oraz przeciwdziałaniu klęskom żywiołowym i likwidacji ich skutków dla środowiska.

1. Pomoc w szczególności kierowana będzie na zwiększenie za pośrednictwem jednostek samorządu terytorialnego potencjału technicznego jednostek straży pożarnych umożliwiające skuteczne działania na wypadek klęsk żywiołowych oraz poważnych awarii poprzez:

a) zakup nowego sprzętu niezbędnego do prowadzenia działań mających na celu zmniejszenie lub likwidację skutków działań żywiołów - maksymalna wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 70% kosztów zakupu, ale nie więcej niż 20.000,00 zł na zakup zestawu narzędzi hydraulicznych i 15.000,00 zł w pozostałych przypadkach,

b) zakup nowych samochodów pożarniczych – maksymalna wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 25.000,00 zł w przypadku samochodów pożarniczych lekkich i 100.000,00 zł w przypadku średnich i ciężkich

dla jednej jednostki.

Termin naboru wniosków na zadania, o których mowa w pkt. 1b) – ustala się do 31 marca na rok bieżący. Wnioski złożone poza terminem naboru, będą rozpatrywane w przypadku wolnych środków finansowych w kolejności zgłoszenia. Wnioski o dotacje na pozostałe zadania rozpatrywane będą sukcesywnie do wyczerpania środków ujętych w planie finansowym i planie działalności na dany rok.

2. Udzielenie dotacji odbywa się po rozpatrzeniu wniosku sporządzonego według wzoru W-13.

„Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie” regulujące te formy pomocy znajdują się tutaj.

Zmieniony przez: Marcin Pasieka
Zmieniono: poniedziałek, 07, styczeń 2013 10:33
Odslony: 1826