Programy WFOŚiGW

Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów 2018

1. W szczególności, w formie dotacji do:

1) 90% kosztów zadania, ale nie więcej niż 100.000,00 zł rocznie dofinansowane będą zadania związane z rozpoznawaniem i ochroną najcenniejszych gatunków kręgowców wpisanych do Polskiej Czerwonej Księgi zwierząt, występujących na terenie województwa podkarpackiego,

2) 90% kosztów zadania, ale nie więcej niż 100.000,00 zł rocznie dofinansowywane będą zadania, których celem jest stworzenie warunków do naturalnego rozwoju ichtiofauny i likwidację barier utrudniających migrację

3) 90% kosztów zadania ale nie więcej niż 50.000,00 zł dofinansowywane będą zadania związane z pielęgnacją i konserwacją pomników przyrody oraz czynną ochroną gatunkową wynikającą z zadań zawartych w planach ochrony, planach zadań ochronnych lub zadań ochronnych,

4) 50% kosztów zadania ale nie więcej niż 100.000,00 zł dofinansowane będą zadania związane z utrzymaniem i zachowaniem drzewostanu, będącego przedmiotem ochrony na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

2. Przy dofinansowaniu zadań z zakresu utrzymania i zachowania zabytkowych drzewostanów pod uwagę będzie brane:

1) kompleksowe wykonanie prac pielęgnacyjno-konserwacyjnych, których zakres wynika z dokumentacji dendrologicznej,

2) udokumentowanie przez Wnioskodawcę powszechnej dostępności obiektu.

3. O dotację mogą ubiegać się przede wszystkim:

- jednostki samorządu terytorialnego,

- inne osoby prawne w tym przedsiębiorcy.

4. Udzielenie dotacji odbywa się po rozpatrzeniu wniosku sporządzonego według wzoru W-4.

Wnioski o dotacje rozpatrywane będą sukcesywnie do wyczerpania środków ujętych w planie finansowym i planie działalności na dany rok.

„Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie” regulujące tą formę pomocy znajdują się tutaj.


Zmieniony przez: Marcin Pasieka
Zmieniono: środa, 14, luty 2018 10:27
Odslony: 349