Programy WFOŚiGW

Gospodarka zasobami wodnymi

Dotacje

1. W formie dotacji Fundusz udziela pomocy na zadania polegające na:

- konserwacji i odtworzeniu zbiorników małej retencji wodnej na terenach objętych ochroną konserwatorską,

- opracowaniu programów i planów gospodarki zasobami wodnymi.

2. Udzielenie dotacji odbywa się po rozpatrzeniu wniosku sporządzonego według wzoru W-3 w przypadku zbiorników małej retencji oraz W-4 w przypadku programów i planów.

Pożyczki

1. Na realizację pozostałych zadań z zakresu gospodarki zasobami wodnymi, innych niż w/w, Fundusz udziela pożyczek. Dotacje mogą być udzielane jedynie w formie dopłat do oprocentowania kredytów bankowych, o których więcej tutaj.

2. Pomoc pożyczkowa skierowana jest przede wszystkim do:

- jednostek samorządu terytorialnego,

- przedsiębiorców.

1. Udzielenie pożyczki odbywa się po rozpatrzeniu wniosku sporządzonego według wzoru W-1 dla jednostek samorządu terytorialnego oraz W-2 w przypadku przedsiębiorców.

2. Przyznana pomoc w formie pożyczki nie może przekroczyć 70% kosztów zadania.

3. W przypadku przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków zagranicznych na zasadzie refundacji, w celu zapewnienia płynności finansowej przedsięwzięć, Fundusz może udzielić pożyczkę pomostową. Udzielenie pożyczki odbywa się po rozpatrzeniu wniosku sporządzonego według wzoru W-7 dla jednostek samorządu terytorialnego oraz W-10 w przypadku przedsiębiorców.

4. Pożyczka pomostowa nie może przekroczyć kwoty zagwarantowanej z funduszy pomocowych, potwierdzonej umową.

5. Pożyczka pomostowa, łącznie z inną pomocą Funduszu nie może przekroczyć 90% kosztów zadania.

Wnioski rozpatrywane będą sukcesywnie do wyczerpania środków ujętych w planie finansowym i planie działalności na dany rok.

„Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie” regulujące tą formę pomocy znajdują się tutaj.

Zmieniony przez: Marcin Pasieka
Zmieniono: poniedziałek, 07, styczeń 2013 10:36
Odslony: 2100