Programy WFOŚiGW


Regulamin konkursu 2018 na zadania z zakresu ochrony środowiska i edukacji ekologicznej

Regulamin konkursu
organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
na zadania upowszechniające zagadnienia związane z ochroną środowiska oraz z zakresu edukacji ekologicznej prowadzone na łamach prasy, radia, telewizji lub internetu


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, zwany dalej Funduszem, rozpisuje Konkurs na zadania z zakresu edukacji ekologicznej na podstawie:

-  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519)
oraz "Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji przez WFOŚiGW w Rzeszowie"
zgodnie z niniejszym Regulaminem.


I. Cele edukacji ekologicznej

Edukacja ekologiczna na rzecz zrównoważonego rozwoju realizuje następujące cele:

 1. Kształtowanie pełnej świadomości i budzenie zainteresowania społeczeństwa wzajemnie powiązanymi kwestiami ekonomicznymi, społecznymi, politycznymi i ekologicznymi.
 2. Umożliwienie każdemu człowiekowi zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych dla poprawy stanu środowiska.
 3. Tworzenie nowych wzorców zachowań, kształtowanie postaw, wartości i przekonań jednostek, grup i społeczeństw, uwzględniających troskę o jakość środowiska.

II. Przedmiot i cel konkursu

 1. Celem konkursu jest wyłonienie zadań, które przyniosą najlepsze efekty w zakresie edukacji ekologicznej tj. posiadających opracowany spójny, logiczny, poprawny pod względem merytorycznym projekt – realizowanych przez beneficjentów dysponujących zespołem osób o odpowiednich kompetencjach, kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu; metodami dobranymi do celu i prawidłowo zdefiniowanej grupy odbiorców, efektywnych ekonomicznie.
 2. Konkursem objęte są zadania upowszechniające zagadnienia związane z ochroną środowiska oraz z zakresu edukacji ekologicznej skierowane przede wszystkim do mieszkańców województwa podkarpackiego.
 3. Do Konkursu mogą być zgłoszone zadania wyłącznie o zasięgu regionalnym.
 4. Tematykę priorytetową zadań określono w załączniku nr 1 Regulaminu konkursu.

Czytaj wiecej: Regulamin konkursu 2018 na zadania z zakresu ochrony środowiska i edukacji ekologicznej

Nabór wniosków na rok 2018 na zadania z zakresu ochrony środowiska i edukacji ekologicznej

Ogłoszenie o naborze wniosków na rok 2018
na zadania upowszechniające zagadnienia związane z ochroną środowiska oraz z zakresu edukacji ekologicznej prowadzone na łamach prasy, radia, telewizji lub internetu

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519)  oraz "Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji przez WFOŚiGW w Rzeszowie" ogłasza nabór wniosków na rok 2018 na zadania upowszechniające zagadnienia związane z ochroną środowiska oraz z zakresu edukacji ekologicznej prowadzone na łamach prasy, radia, telewizji lub internetu.

 1. Termin naboru wniosków określa się do dnia 30.03.2018 r. Zgłoszenia przyjmowane są w siedzibie Funduszu lub za pośrednictwem poczty pod adresem: ul. Zygmuntowska 9, 35-025 Rzeszów.
 2. Konkurs skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego bądź jednostek organizacyjnych wykonujących zadania własne samorządu, uczelni wyższych i instytutów badawczych, stowarzyszeń i fundacji, których celem statutowym jest edukacja ekologiczna lub/i ochrona środowiska, wydawców, nadawców i dostawców audiowizualnych lub radiowych usług medialnych posiadających osobowość prawną, państwowych i samorządowych instytucji kultury, parków narodowych i krajobrazowych.
 3. Regulamin konkursu zawierający kryteria oceny wniosków, wzór wniosku o dotację W-5a wraz z wymaganymi załącznikami znajdują się na stronie www.bip.wfosigw.rzeszow.pl w zakładce Programy/Programy WFOŚiGW/Edukacja Ekologiczna.
 4. Budżet konkursu w roku 2018 wynosi do 250.000,00 zł, w tym maksymalna wysokość dofinansowania na zadanie może wynieść nie więcej niż 50.000,00 zł, z zastrzeżeniem pkt VII ppkt 7 Regulaminu konkursu.
 5. Rozstrzygnięcie konkursu ustala się do dnia 30.04.2018 roku.Do pobrania:

1) Regulamin konkursu

2) Tematy konkursu