Programy WFOŚiGW


Informacja o wynikach konkursu organizowanego przez WFOŚiGW w Rzeszowie na zadania upowszechniające zagadnienia związane z ochroną środowiska oraz z zakresu edukacji ekologicznej

Informacja o wynikach konkursu organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zadania upowszechniające zagadnienia związane z ochroną środowiska oraz z zakresu edukacji ekologicznej realizowane na łamach prasy, radia, telewizji lub internetu.

Oceny wniosków dokonano w oparciu o:

1. Regulamin konkursu organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zadania upowszechniające zagadnienia związane z ochroną środowiska oraz
z zakresu edukacji ekologicznej realizowane na łamach prasy, radia, telewizji lub internetu.

2. Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie obowiązujące w roku 2018.

Czytaj wiecej: Informacja o wynikach konkursu organizowanego przez WFOŚiGW w Rzeszowie na zadania...

Regulamin konkursu 2018 na zadania z zakresu ochrony środowiska i edukacji ekologicznej

Regulamin konkursu
organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
na zadania upowszechniające zagadnienia związane z ochroną środowiska oraz z zakresu edukacji ekologicznej prowadzone na łamach prasy, radia, telewizji lub internetu


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, zwany dalej Funduszem, rozpisuje Konkurs na zadania z zakresu edukacji ekologicznej na podstawie:

-  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519)
oraz "Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji przez WFOŚiGW w Rzeszowie"
zgodnie z niniejszym Regulaminem.


I. Cele edukacji ekologicznej

Edukacja ekologiczna na rzecz zrównoważonego rozwoju realizuje następujące cele:

  1. Kształtowanie pełnej świadomości i budzenie zainteresowania społeczeństwa wzajemnie powiązanymi kwestiami ekonomicznymi, społecznymi, politycznymi i ekologicznymi.
  2. Umożliwienie każdemu człowiekowi zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych dla poprawy stanu środowiska.
  3. Tworzenie nowych wzorców zachowań, kształtowanie postaw, wartości i przekonań jednostek, grup i społeczeństw, uwzględniających troskę o jakość środowiska.

II. Przedmiot i cel konkursu

  1. Celem konkursu jest wyłonienie zadań, które przyniosą najlepsze efekty w zakresie edukacji ekologicznej tj. posiadających opracowany spójny, logiczny, poprawny pod względem merytorycznym projekt – realizowanych przez beneficjentów dysponujących zespołem osób o odpowiednich kompetencjach, kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu; metodami dobranymi do celu i prawidłowo zdefiniowanej grupy odbiorców, efektywnych ekonomicznie.
  2. Konkursem objęte są zadania upowszechniające zagadnienia związane z ochroną środowiska oraz z zakresu edukacji ekologicznej skierowane przede wszystkim do mieszkańców województwa podkarpackiego.
  3. Do Konkursu mogą być zgłoszone zadania wyłącznie o zasięgu regionalnym.
  4. Tematykę priorytetową zadań określono w załączniku nr 1 Regulaminu konkursu.

Czytaj wiecej: Regulamin konkursu 2018 na zadania z zakresu ochrony środowiska i edukacji ekologicznej