Nabór wniosków Nr 3/2017 - Zmiany w Regulaminie naboru Nr 3/2017

Nabór wniosków Nr 3/2017 - Zmiany w Regulaminie naboru Nr 3/2017, Komponent III - Inwestycje z zakresu ochrony powietrza dotyczące ograniczenia emisji zanieczyszczeń poprzez zakup i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła.

Dotyczy wniosków złożonych w terminie od 17 lipca 2017r. do 18 sierpnia 2017r.

Opis wprowadzonych zmian do Regulaminu Nr 3/2017:

  1. W rozdziale IV. Rodzaje przedsięwzięć objętych dofinansowaniem w punkcie 10 - termin "15 listopada 2017 roku" zastępuje się terminem 30 listopada 2017 roku. Ostateczne brzmienie punktu 10: "Realizacja przedsięwzięcia powinna zakończyć się w terminie do  30 listopada 2017 roku."
  2. W rozdziale IX. Ocena wniosków, w punkcie 3, wykreśla się wyraz "jednokrotnego", co daje ostateczne brzmienie punktu 3: "Fundusz zastrzega sobie możliwość wezwania wnioskodawcy do uzupełnienia dokumentów. Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć uzupełnione dokumenty w terminie wskazanym w wezwaniu."

Aktualna treść Regulaminu obowiązująca od dnia 26 października 2017r: Regulamin naboru Nr 3/2017 w ramach Programu PRZYJAZNY DOM Komponent III – Inwestycje z zakresu ochrony powietrza dotyczące ograniczenia emisji zanieczyszczeń poprzez zakup i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła - pobierz.

Nabór wniosków Nr 1/2017 - Zmiana w Regulaminie naboru 1/2017

Nabór wniosków Nr 1/2017 - Zmiana w Regulaminie naboru 1/2017, Komponent II Inwestycje z zakresu ochrony powietrza dotyczące ograniczenia emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni węglowych.

Dotyczy wniosków złożonych w terminie od 4 września 2017r. do 18 września 2017r.

Opis wprowadzonych zmian do Regulaminu Nr 1/2017:

W rozdziale IX. Ocena wniosków, w punkcie 3, wykreśla się wyraz „jednokrotnego”, co daje ostateczne brzmienie punktu 3: „Fundusz zastrzega sobie możliwość wezwania wnioskodawcy do uzupełnienia dokumentów. Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć uzupełnione dokumenty w terminie wskazanym w wezwaniu.”

Aktualna treść Regulaminu obowiązująca od dnia 26 października 2017r.: Regulamin naboru Nr 1/2017 w ramach Programu PRZYJAZNY DOM Komponent II - Inwestycje z zakresu ochrony powietrza dotyczące ograniczenia emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni węglowych – pobierz.

Ważna informacja - Program "Przyjazny Dom"

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie informuje, że w roku 2017 zakończone zostały wszystkie nabory wniosków w ramach Programu PRZYJAZNY DOM.

Osoby zainteresowane wsparciem finansowych inwestycji polegających na:

  • modernizacji kotłowni węglowych,
  • budowie przydomowych oczyszczalni ścieków,
  • zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych czy pomp ciepła

zachęcamy do bieżącego monitorowania strony internetowej WFOŚiGW w Rzeszowie.

Nabór wniosków Nr 1/2017 - Wyjaśnienie dotyczące Załącznika nr 2 do wniosku o dofinansowanie

Wyjaśnienie dotyczące Załącznika nr 2 do wniosku o dofinansowanie inwestycji w zakresie ochrony powietrza dotyczące ograniczenia emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni węglowych, tj. Kopia umowy z wykonawcą (jeżeli została zawarta) lub inne dokumenty potwierdzające zakres rzeczowo-finansowy zadania


W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi innych dokumentów potwierdzających zakres rzeczowo-finansowy zadania wyjaśniamy, co następuje.

Jeżeli na etapie składania wniosku o dofinansowanie potencjalny wnioskodawca nie zawarł jeszcze umowy z wykonawcą zadania na realizację przedsięwzięcia objętego wnioskiem o dofinansowanie, wówczas zobowiązany jest do dołączenia do wniosku oferty/kosztorysu/wyceny od potencjalnego wykonawcy zadania. Preferowane jest, aby oferta obejmowała koszt kompleksowej usługi, tj. m.in. demontaż kotła węglowego, zakup nowego kotła (z podaniem rodzaju i typu kotła), jego montaż oraz inne dodatkowe prace niezbędne do uruchomienia nowej instalacji.

W sytuacji gdy umowa z wykonawcą została już zawarta na dzień składania wniosku to należy jej kopię dołączyć do wniosku o dofinansowanie. Umowa z wykonawcą powinna zawierać m.in. następujące elementy: dane inwestora, dane wykonawcy, przedmiot zamówienia oraz jego wartość (rozumiany jako koszt kompleksowej usługi opisanej wyżej), termin wykonania zadania oraz pozostałe obowiązki stron.


Program "Przyjazny Dom" - nabór wniosków Nr 3/2017

Ogłoszenie o naborze wniosków Nr 3/2017dla osób fizycznych w ramach Programu PRZYJAZNY DOM


Inwestycje z zakresu ochrony powietrza dotyczące ograniczenia emisji zanieczyszczeń poprzez zakup i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła

1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, działając na podstawie Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.) oraz Programu PRZYJAZNY DOM zatwierdzonego Uchwałą nr 2/2017 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Rzeszowie z dnia 27 stycznia 2017r. ogłasza nabór wniosków na inwestycje z zakresu ochrony środowiska, których celem jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń, upowszechnianie nowoczesnych technologii oraz propagowanie odnawialnych źródeł energii poprzez zakup i montaż  kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła.

Czytaj wiecej: Program "Przyjazny Dom" - nabór wniosków Nr 3/2017