Ważna informacja - Program "Przyjazny Dom"

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie informuje, że w roku 2017 zakończone zostały wszystkie nabory wniosków w ramach Programu PRZYJAZNY DOM.

Osoby zainteresowane wsparciem finansowych inwestycji polegających na:

 • modernizacji kotłowni węglowych,
 • budowie przydomowych oczyszczalni ścieków,
 • zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych czy pomp ciepła

zachęcamy do bieżącego monitorowania strony internetowej WFOŚiGW w Rzeszowie.

Nabór wniosków Nr 1/2017 - Wyjaśnienie dotyczące Załącznika nr 2 do wniosku o dofinansowanie

Wyjaśnienie dotyczące Załącznika nr 2 do wniosku o dofinansowanie inwestycji w zakresie ochrony powietrza dotyczące ograniczenia emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni węglowych, tj. Kopia umowy z wykonawcą (jeżeli została zawarta) lub inne dokumenty potwierdzające zakres rzeczowo-finansowy zadania


W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi innych dokumentów potwierdzających zakres rzeczowo-finansowy zadania wyjaśniamy, co następuje.

Jeżeli na etapie składania wniosku o dofinansowanie potencjalny wnioskodawca nie zawarł jeszcze umowy z wykonawcą zadania na realizację przedsięwzięcia objętego wnioskiem o dofinansowanie, wówczas zobowiązany jest do dołączenia do wniosku oferty/kosztorysu/wyceny od potencjalnego wykonawcy zadania. Preferowane jest, aby oferta obejmowała koszt kompleksowej usługi, tj. m.in. demontaż kotła węglowego, zakup nowego kotła (z podaniem rodzaju i typu kotła), jego montaż oraz inne dodatkowe prace niezbędne do uruchomienia nowej instalacji.

W sytuacji gdy umowa z wykonawcą została już zawarta na dzień składania wniosku to należy jej kopię dołączyć do wniosku o dofinansowanie. Umowa z wykonawcą powinna zawierać m.in. następujące elementy: dane inwestora, dane wykonawcy, przedmiot zamówienia oraz jego wartość (rozumiany jako koszt kompleksowej usługi opisanej wyżej), termin wykonania zadania oraz pozostałe obowiązki stron.


Program "Przyjazny Dom" - nabór wniosków Nr 3/2017

Ogłoszenie o naborze wniosków Nr 3/2017dla osób fizycznych w ramach Programu PRZYJAZNY DOM


Inwestycje z zakresu ochrony powietrza dotyczące ograniczenia emisji zanieczyszczeń poprzez zakup i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła

1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, działając na podstawie Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.) oraz Programu PRZYJAZNY DOM zatwierdzonego Uchwałą nr 2/2017 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Rzeszowie z dnia 27 stycznia 2017r. ogłasza nabór wniosków na inwestycje z zakresu ochrony środowiska, których celem jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń, upowszechnianie nowoczesnych technologii oraz propagowanie odnawialnych źródeł energii poprzez zakup i montaż  kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła.

Czytaj wiecej: Program "Przyjazny Dom" - nabór wniosków Nr 3/2017

Program "Przyjazny Dom" - nabór wniosków Nr 2/2017

Ogłoszenie o naborze wniosków Nr 2/2017dla osób fizycznych w ramach Programu PRZYJAZNY DOM

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3/d lub wykonanie podłączeń budynków do istniejącego zbiorczego systemu kanalizacyjnego


1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, działając na podstawie Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.) oraz Programu PRZYJAZNY DOM zatwierdzonego Uchwałą nr 2/2017 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Rzeszowie z dnia 27 stycznia 2017 r. ogłasza nabór wniosków na inwestycje z zakresu ochrony środowiska, których celem jest ochrona wód i gleby przed zanieczyszczeniami poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków lub wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego.

Czytaj wiecej: Program "Przyjazny Dom" - nabór wniosków Nr 2/2017

Program "Przyjazny Dom" - nabór wniosków Nr 1/2017

Ogłoszenie o naborze wniosków Nr 1/2017 dla osób fizycznych w ramach Programu PRZYJAZNY DOM

Inwestycje w zakresie ochrony powietrza dotyczące ograniczenia emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni węglowych

 1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, działając na podstawie Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 519) oraz Programu PRZYJAZNY DOM zatwierdzonego Uchwałą nr 2/2017 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Rzeszowie z dnia 27 stycznia 2017r. ogłasza nabór wniosków na inwestycje z zakresu ochrony środowiska, których celem jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni węglowych.

 2. Rodzaj inwestycji podlegających dofinansowaniu
  Pomocą finansową mogą być objęte  inwestycje polegające na wymianie źródła ciepła w budynkach/lokalach mieszkalnych, których jedynym, dotychczasowym nośnikiem energii był wyłącznie węgiel na nowe źródło ciepła, takie jak kocioł gazowy, kocioł olejowy, kocioł elektryczny, kocioł opalany biomasą, przyłącze techniczne do scentralizowanego źródła ciepła.

 3. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie
  Nabór wniosków adresowany jest do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w miejscu realizacji przedsięwzięcia, będących właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której realizowane będzie zadanie.

 4. Terminy naborów wniosków
  Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane w dwóch terminach, tj:

  od 8 maja 2017 roku do 22 maja 2017 roku
  ,
  od 4 września 2017 roku do 18 września 2017 roku
  .

  Wnioski o dofinansowanie należy składać w formie papierowej w godzinach od 8:00 do 15:00 w sekretariacie Biura Funduszu, pod adresem: 35-025 Rzeszów, ul. Zygmuntowska 9
  lub jego Przedstawicielstwach Zamiejscowych:
  Przedstawicielstwo Zamiejscowe w Przemyślu, ul. Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl,
  Przedstawicielstwo Zamiejscowe w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno.

  Wnioski dostarczone do Funduszu przed terminem rozpoczęcia naboru i po terminie zakończenia naboru nie będą podlegały ocenie.

 5. W ramach niniejszego naboru na rok 2017 przeznaczona jest pomoc finansowa w formie dotacji w wysokości 1 000 000 zł.

  Przed przystąpieniem do przygotowania wniosku, należy zapoznać się z następującymi dokumentami:

1. Regulamin naboru Nr 1/2017 w ramach Programu PRZYJAZNY DOM Komponent II Inwestycje w zakresie ochrony powietrza dotyczące ograniczenia emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni węglowych – pobierz

1.1 Załącznik nr 1 - Oświadczenie współwłaściciela nieruchomości - pobierz

1.2 Załącznik nr 2 – Protokół końcowego odbioru przedsięwzięcia i przekazania do eksploatacji – pobierz

1.3 Załącznik nr 3 - Oświadczenie wnioskodawcy o likwidacji dotychczasowego źródła ciepła - pobierz

1.4 Załącznik nr 4 – Rozliczenie zadania - pobierz

1.5 Załącznik nr 5 – Potwierdzenie efektu ekologicznego przedsięwzięcia – pobierz

2. Wzór wniosku o dofinansowanie dla osób fizycznych – modernizacja kotłowni W-17 - pobierz

2.1 Załącznik nr 4 - Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu - pobierz

2.2 Załącznik nr 5 – Informacja o dochodach i wydatkach - pobierz


Wiecej artykulów…

 1. Program "Przyjazny Dom"