Dokumenty

Podręczniki i Zalecenia

Podręcznik dla inwestorów przedsięwzięć infrastrukturalnych - nowość

 Podręcznik kontroli wyodrębnionej ewidencji księgowej u beneficjenta Programu Infrastruktura i Środowisko

 Załączniki do Podręcznika

 

Zakres studium wykonalności dla przedsięwzięć inwestycyjnych w sektorze wodno-ściekowym i odpadów.

 Zakres Studium Wykonalności - działanie 1.1

 Zakres Studium Wykonalności - działanie 2.1

 

Zakres Studium Wykonalności - działanie 2.2:

 Rekultywacja terenów

 Zabezpieczenia/stabilizacja osuwisk

 Modernizacja i budowa umocnień brzegowych

Zalecenia dla beneficjentów funduszy UE dotyczące interpretacji ustawy Prawo zamówień publicznych

 Zalecenia dla beneficjentów funduszy UE dotyczące interpretacji PZP

 

Zalecenia IZ POIiŚ nr 17/2012 w zakresie sposobu korygowania wydatków nieprawidłowo poniesionych w ramach POIiŚ - pobierz

Załącznik nr 1 - Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości korekty za nieprawidłowości przy udzielaniu zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków funduszy UE - pobierz

Załącznik nr 1a - Stosowanie w POIiŚ stawek korekt odnośnie nieprawidłowości zidentyfikowanych przez audyty KE - pobierz

Załącznik nr 2 - Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości korekty za naruszenia zasad zawierania umów, określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, do których nie stosuje się ustawy Pzp - pobierz

Załącznik nr 3 -  Pobierz

Załącznik nr 4 - Zalecenia Instytucji Zarządzającej POIiŚ dotyczące interpretowania Wytycznych w zakresie kwalifikowania POIiŚ w procesie nakładania korekt - pobierz

 

Kontrole

 

Dokumenty strategiczne

 

 Przewodnik do analizy kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych

 

Wytyczne do przygotowania inwestycji w zakresie środowiska współfinansowanych przez Fundusz Spójności i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w latach 2007-2013 wraz z metodyką wyznaczania w ramach aglomeracji zakresu sieci kanalizacyjnej, która może być objęta finasowaniem z Funduszu Spójności Pobierz dokument

 Wytyczne do przygotowania inwestycji w zakresie środowiska współfinansowanych przez Fundusz Spójności i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w latach 2007-2013

 

Stanowisko Instytucji Zarządzającej w sprawie stosowania Warunków Kontraktowych FIDIC oraz niektórych klauzul umownych w projektach finansowanych ze środków Funduszu Spójności oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Pobierz

 Stanowisko Instytucji Zarządzającej w sprawie stosowania Warunków Kontraktowych FIDIC

 

 Vademecum Beneficjenta dużego projektu w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko - wersja 4.0 z lutego 2011r. Nowość.

 Vademecum Beneficjenta dużego projektu w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko (wersja 2.0)

 Załącznik 1a - Formularz wniosku o potwierdzenie wkładu finansowego do dużego projektu -    PROJEKTY INFRASTRUKTURALNE

 Załącznik 1b - Formularz wniosku o potwierdzenie wkładu finansowego do dużego projektu - PROJEKTY PRODUKCYJNE

 Załącznik 2 - Wzór decyzji Komisji Europejskiej dla dużego projektu

 

 Podręcznik Wdrażania Programu Infrastruktura i Środowisko - wersja 1.0

 

 Podręcznik Wdrażania Programu Infrastruktura i Środowisko - wersja 2.0

 

 Przewodnik dla Beneficjenta Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko -   Największe zagrożenia w procedurze udzielania zamówień publicznych

Zmieniony przez:
Zmieniono: środa, 30, listopad -0001 01:24
Odslony: 2784