Informacja o zamknięciu w roku 2014 naboru wniosków o dofinansowanie w formie dotacji dla zadań polegających na zakupie nowego wyposażenia i uzbrojenia osobistego strażaka oraz nowego sprzętu niezbędnego do prowadzenia działań w trybie ciągłym.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie informuje, że z dniem 9 maja 2014r. wstrzymuje do odwołania nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji zadań polegających na zakupie nowego wyposażenia i uzbrojenia osobistego strażaka oraz nowego sprzętu niezbędnego do prowadzenia działań mających na celu zmniejszenie lub likwidację skutków działań żywiołów.
Wstrzymanie naboru związane jest z poziomem rozdysponowania środków. Wnioski o dofinansowanie złożone po 9 maja 2014r. będą zwracane Wnioskodawcom bez ich rozpatrzenia.
Informacja o ewentualnym wznowieniu przyjmowania wniosków będzie zamieszczona na stronie internetowej Funduszu.

Informacja o zamknięciu w roku 2014 naboru wniosków o dofinansowanie w formie dotacji dla zadań z dziedziny Gospodarka Ściekowa i Ochrona Atmosfery w trybie ciągłym.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie informuje, że z dniem 30 kwietnia 2014 roku wstrzymuje do odwołania nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji dla zadań z zakresu Gospodarka Ściekowa oraz Ochrona Atmosfery.
Wstrzymanie naboru związane jest z poziomem rozdysponowania środków. Wnioski o dofinansowanie złożone po 30 kwietnia 2014r. będą zwracane Wnioskodawcom, bez ich rozpatrzenia.
Informacja o ewentualnym wznowieniu przyjmowania wniosków będzie zamieszczona na stronie internetowej Funduszu.

Informacja dot. obliczania nadwyżki dochodów budżetu gminy i powiatu pochodzących z opłat i kar środowiskowych za rok 2013

Informacja dot. obliczania nadwyżki dochodów budżetu gminy i powiatu pochodzących z opłat i kar środowiskowych za rok 2013,  podlegającej przekazaniu na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w roku 2014

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2012 r. przypadających na jednego mieszkańca (Monitor Polski z 2013 poz. 545) średnia krajowa dochodów z roku poprzedniego przypadających na jednego mieszkańca, osiągnięta w 2012r. z tytułu opłat i kar wyniosła:

  1. dla gmin - 18,37 zł
  2. dla powiatów - 4,78 zł.

Wypełniony Załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4g/p (w wersji papierowej) wraz z pismem przewodnim należy przesłać w terminie do dnia 15 sierpnia 2014r.

Obliczona w Załączniku nr 1 nadwyżka podlega przekazaniu na rachunek WFOŚiGW w Rzeszowie w BOŚ S.A. nr:

95 1540 1131 2001 6200 7517 0002

Pliki do pobrania:

Załącznik nr 1 do sprawzdania OŚ-4g dla gmin

Załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4p dla powiatów

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dn. 18.06.2013r. w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2012r. przypadających na 1 mieszkańca

Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym i likwidowanie ich skutków dla środowiska

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców naszego województwa podejmuje się wspierania różnych przedsięwzięć z zakresu przeciwdziałania klęskom żywiołowym i likwidowaniu ich skutków dla środowiska.

W roku 2014 realizowane są z udziałem środków Funduszu przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie zadania polegające na: "Doposażeniu jednostek organizacyjnych PSP woj. podkarpackiego w specjalistyczne urządzenia do mycia i suszenia sprzętu ochrony dróg oddechowych strażaków" oraz "Dostawie samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń". Koszt zadań wynosi 880.000,00 zł  z czego w 400.000,00 zł sfinansowano ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie.

Celem tych przedsięwzięć jest podniesienie potencjału technicznego i skuteczność działania jednostek Państwowej Straży Pożarnej.

Plany Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na 2015 rok przewidują kontynuowanie tego typu przedsięwzięć.

Zdjęcie

Informacja o okresowym zawieszeniu dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w roku 2014

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Rzeszowie,  informuje o okresowym zawieszeniu udzielania pomocy finansowej w formie dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w roku 2014. Powodem tego jest posiadanie środków w wysokościach umożliwiających pomoc finansową bezpośrednio przez WFOŚiGW w Rzeszowie.