WFOŚiGW w Rzeszowie wspiera przedsięwzięcia z zakresu przeciwdziałania klęskom żywiołowym i likwidowaniu ich skutków dla środowiska

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców naszego województwa podejmuje się wspierania różnych przedsięwzięć z zakresu przeciwdziałania klęskom żywiołowym i likwidowaniu ich skutków dla środowiska.

2 lutego 2015r. w siedzibie WFOŚiGW w Rzeszowie zostały podpisane Umowy dotacji z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie na zadania polegające na:

„Dostawie samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń”

oraz

„Doposażeniu jednostek organizacyjnych PSP woj. podkarpackiego w sprężarki do ładowania butli sprężonym powietrzem, które są wykorzystywane w aparatach ochrony dróg oddechowych strażaków”.

Koszt zadań wynosi 970.000,00 zł z czego w 540.000,00 zł sfinansowano ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie.

Celem tych przedsięwzięć jest podniesienie potencjału technicznego i skuteczność działania jednostek Państwowej Straży Pożarnej.

Plany Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na 2016 rok przewidują kontynuowanie tego typu przedsięwzięć.


Podpisanie umowy

Podpisanie umowy

Podpisanie umowy

PROSUMENT

W ramach programu „Prosument” Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej można pozyskać środki publiczne na wspieranie mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii działających w oparciu o moduły fotowoltaiczne, pompy ciepła, źródła ciepła opalane biomasą, kolektory słoneczne, małe elektrownie wiatrowe oraz mikrokogenerację.
Dofinansowanie można uzyskać w formie pożyczki wraz z dotacją, do 100% kosztów, w tym w formie dotacji w zależności od instalacji do 40% dofinansowania.

Z uwagi, iż jest to program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej więcej szczegółów dotyczących wysokości oraz warunków udzielania pożyczek wraz z dotacjami można uzyskać na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod adresem: www.nfosigw.gov.pl, w części dotyczącej Programu Prosument.

Program realizowany będzie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych zarządzających budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, nie przewiduje się bezpośredniej obsługi osób fizycznych posiadających prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym.

Osoby te będą mogły ubiegać się o dofinansowanie za pośrednictwem banków współpracujących z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Informacje o bankach współpracujących będą zamieszczone na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od 5 lutego 2015r.


Prawie 50 polskich miast podjęło walkę ze smogiem

Już teraz ich samorządy deklarują, że w najbliższych latach zlikwidują 19 tys. nieefektywnych, węglowych źródeł ciepła. Samorządowcy sięgają po dotacje oferowane na ten cel przez NFOŚiGW i Wojewódzkie Fundusze w ramach programu KAWKA. Wszyscy mają już przygotowane wieloletnie programy realizacji.

Większość zaplanowanych przedsięwzięć obejmie podłączenie obiektów ogrzewanych dotychczas przy pomocy pieców węglowych do miejskich sieci ciepłowniczych lub zastąpienie węglowego ogrzewania - gazowym. W wielu przypadkach budynki, w których dokonano wymiany źródła ciepła zostaną poddane kompleksowej termomodernizacji, osiągając tym samym cel oszczędności energii i obniżenia kosztów ogrzewania. W kilku przedsięwzięciach zaplanowano montaż kolektorów słonecznych lub pomp ciepła, które wspomagać będą w sposób bezemisyjny produkcję ciepłej wody.

26 listopada 2014 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej gościł 11 prezesów z funduszy, które przystąpiły do drugiego naboru w programie. Podczas spotkania zawarto umowy o współpracy, kontynuując tym samym wspólne działanie instytucji w ramach likwidacji głównych źródeł zanieczyszczenia powietrza w miastach.

Podpisanie umowy

Najwięcej miast, zainteresowanych programem KAWKA znajduje się na Górnym Śląsku, Mazowszu i w Małopolsce. Łącznie ponad 160 mln złotych zostanie rozdzielonych pomiędzy 11 Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wdrażających program na terenie swoich województw.

Czytaj wiecej: Prawie 50 polskich miast podjęło walkę ze smogiem

Informacja o wznowieniu naboru wniosków o dofinansowanie w formie dotacji z dziedziny Edukacja Ekologiczna i dotacji dla zadań polegających na zakupie nowego wyposażenia i uzbrojenia osobistego strażaka oraz nowego sprzętu do prowadzenia działań.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie informuje, że wznawia nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji z dziedziny Edukacja Ekologiczna i dotacji dla zadań polegających na zakupie nowego wyposażenia i uzbrojenia osobistego strażaka oraz nowego sprzętu niezbędnego do prowadzenia działań mających na celu zmniejszenie lub likwidację skutków działań żywiołów.

Wnioski przyjmowane będą od dnia 27 października 2014r. do dnia 7 listopada 2014r. godz.15 30 i rozpatrywane do wyczerpania środków dotacyjnych ujętych w planie działalności WFOŚiGW w Rzeszowie na rok 2014.

Informacja o zamknięciu w roku 2014 naboru wniosków o dofinansowanie w formie dotacji z dziedziny Edukacja Ekologiczna i Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów w trybie ciągłym

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie informuje, że z dniem 31 lipca 2014 roku wstrzymuje do odwołania nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji dla zadań z zakresu Edukacja Ekologiczna oraz Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów.
Wstrzymanie naboru związane jest z poziomem rozdysponowania środków. Wnioski o dofinansowanie złożone po 31 lipca 2014r. będą zwracane Wnioskodawcom, bez ich rozpatrzenia.
Informacja o ewentualnym wznowieniu przyjmowania wniosków będzie zamieszczona na stronie internetowej Funduszu.