Ogłoszenie o naborze wniosków na rok 2015 na zadania związane z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest

Ogłoszenie o naborze wniosków na rok 2015
na zadania związane z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest
w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW
pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część II – Usuwanie wyrobów zawierających azbest"

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na podstawie „Procedury dofinansowania przedsięwzięć dotyczących usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest przez WFOŚiGW w Rzeszowie" oraz programu priorytetowego NFOŚiGW pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część II – Usuwanie wyrobów zawierających azbest", ogłasza nabór wniosków na zadania polegające na usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest do realizacji w roku 2015.

Termin naboru wniosków określa się od 09.03.2015 r. do 20.03.2015 r

Regulamin naboru wniosków oraz wzór wniosku i innych dokumentów znajdują się na stronie www.bip.wfosigw.rzeszow.pl w zakładce Programy/Programy wspólne/Usuwanie azbestu.

Informacja dot. obliczania nadwyżki dochodów budżetu gminy i powiatu pochodzących z opłat i kar środowiskowych za rok 2014

Informacja nieaktualna - patrz tutaj ...


Informacja dot. obliczania nadwyżki dochodów budżetu gminy i powiatu pochodzących z opłat i kar środowiskowych za rok 2014,  podlegającej przekazaniu na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w roku 2015

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2013 r. przypadających na jednego mieszkańca (Monitor Polski z 2014 poz. 324) średnia krajowa dochodów z roku poprzedniego przypadających na jednego mieszkańca, osiągnięta w 2013r. z tytułu opłat i kar wyniosła:

  1. dla gmin - 10,74 zł
  2. dla powiatów - 2,53 zł.

Wypełniony Załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4g/p (w wersji papierowej) wraz z pismem przewodnim należy przesłać w terminie do dnia 14 sierpnia 2015r.

Obliczona w Załączniku nr 1 nadwyżka podlega przekazaniu na rachunek WFOŚiGW w Rzeszowie w BGK nr:

63 1130 1105 0005 2084 8520 0001

Pliki do pobrania:

Załącznik nr 1 do sprawzdania OŚ-4g dla gmin

Załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4p dla powiatów

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dn. 24.04.2014r. w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2013r. przypadających na 1 mieszkańca

WFOŚiGW w Rzeszowie wspiera przedsięwzięcia z zakresu przeciwdziałania klęskom żywiołowym i likwidowaniu ich skutków dla środowiska

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców naszego województwa podejmuje się wspierania różnych przedsięwzięć z zakresu przeciwdziałania klęskom żywiołowym i likwidowaniu ich skutków dla środowiska.

2 lutego 2015r. w siedzibie WFOŚiGW w Rzeszowie zostały podpisane Umowy dotacji z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie na zadania polegające na:

„Dostawie samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń”

oraz

„Doposażeniu jednostek organizacyjnych PSP woj. podkarpackiego w sprężarki do ładowania butli sprężonym powietrzem, które są wykorzystywane w aparatach ochrony dróg oddechowych strażaków”.

Koszt zadań wynosi 970.000,00 zł z czego w 540.000,00 zł sfinansowano ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie.

Celem tych przedsięwzięć jest podniesienie potencjału technicznego i skuteczność działania jednostek Państwowej Straży Pożarnej.

Plany Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na 2016 rok przewidują kontynuowanie tego typu przedsięwzięć.


Podpisanie umowy

Podpisanie umowy

Podpisanie umowy

PROSUMENT

W ramach programu „Prosument” Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej można pozyskać środki publiczne na wspieranie mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii działających w oparciu o moduły fotowoltaiczne, pompy ciepła, źródła ciepła opalane biomasą, kolektory słoneczne, małe elektrownie wiatrowe oraz mikrokogenerację.
Dofinansowanie można uzyskać w formie pożyczki wraz z dotacją, do 100% kosztów, w tym w formie dotacji w zależności od instalacji do 40% dofinansowania.

Z uwagi, iż jest to program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej więcej szczegółów dotyczących wysokości oraz warunków udzielania pożyczek wraz z dotacjami można uzyskać na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod adresem: www.nfosigw.gov.pl, w części dotyczącej Programu Prosument.

Program realizowany będzie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych zarządzających budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, nie przewiduje się bezpośredniej obsługi osób fizycznych posiadających prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym.

Osoby te będą mogły ubiegać się o dofinansowanie za pośrednictwem banków współpracujących z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Informacje o bankach współpracujących będą zamieszczone na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od 5 lutego 2015r.


Prawie 50 polskich miast podjęło walkę ze smogiem

Już teraz ich samorządy deklarują, że w najbliższych latach zlikwidują 19 tys. nieefektywnych, węglowych źródeł ciepła. Samorządowcy sięgają po dotacje oferowane na ten cel przez NFOŚiGW i Wojewódzkie Fundusze w ramach programu KAWKA. Wszyscy mają już przygotowane wieloletnie programy realizacji.

Większość zaplanowanych przedsięwzięć obejmie podłączenie obiektów ogrzewanych dotychczas przy pomocy pieców węglowych do miejskich sieci ciepłowniczych lub zastąpienie węglowego ogrzewania - gazowym. W wielu przypadkach budynki, w których dokonano wymiany źródła ciepła zostaną poddane kompleksowej termomodernizacji, osiągając tym samym cel oszczędności energii i obniżenia kosztów ogrzewania. W kilku przedsięwzięciach zaplanowano montaż kolektorów słonecznych lub pomp ciepła, które wspomagać będą w sposób bezemisyjny produkcję ciepłej wody.

26 listopada 2014 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej gościł 11 prezesów z funduszy, które przystąpiły do drugiego naboru w programie. Podczas spotkania zawarto umowy o współpracy, kontynuując tym samym wspólne działanie instytucji w ramach likwidacji głównych źródeł zanieczyszczenia powietrza w miastach.

Podpisanie umowy

Najwięcej miast, zainteresowanych programem KAWKA znajduje się na Górnym Śląsku, Mazowszu i w Małopolsce. Łącznie ponad 160 mln złotych zostanie rozdzielonych pomiędzy 11 Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wdrażających program na terenie swoich województw.

Czytaj wiecej: Prawie 50 polskich miast podjęło walkę ze smogiem