Informacja o naborze wniosków dla zadań polegających na zapobieganiu i likwidacji poważnych awarii...

Informacja o naborze wniosków o dotację dla zadań polegających na „zapobieganiu i likwidacji poważnych awarii i ich skutków oraz przeciwdziałaniu klęskom żywiołowym i ich skutkom dla środowiska”

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie informuje, że wsparciem finansowym w formie dotacji dla zadań z zakresu „przeciwdziałanie klęskom żywiołowym lub poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków”  może zostać objęte tylko jedno zadanie zgłoszone przez gminę o zakresie rzeczowym wskazanym w „Szczegółowych zasadach dofinansowania niektórych zadań z zakresu ochrony środowiska w formie dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie” obejmującym:

- zakup nowego wyposażenia i uzbrojenia osobistego strażaka oraz sprzętu niezbędnego do prowadzenia działań mających na celu zmniejszenie lub likwidację skutków działań żywiołów (§6 ust.2 pkt 4a) „Szczegółowych zasad...”)

lub

- zakup nowych bądź używanych samochodów pożarniczych (§6 ust.2 pkt 4b) i 4c) „Szczegółowych zasad…”)


Ustalono, że dofinansowane mogą zostać zadania najpilniejsze mające na celu w szczególności wsparcie techniczne Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w zakresie ratownictwa ekologicznego, chemicznego i realizacji planu ratowniczego powiatu.

Wybór zadania pozostawia się w gestii Gminy, która wagę i zakres zadania powinna uzgodnić z właściwym Starostą.

Informacja dotycząca emisji dwutlenku węgla przypadającej na 1 MWh energii elektrycznej

Informacja dotycząca emisji dwutlenku węgla przypadającej na 1 MWh energii elektrycznej oraz wskaźniki emisji dwutlenku węgla (CO2) (w kg/GJ) zalecane do stosowania na dany rok przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE)

Informujemy, że wyliczona emisja dwutlenku węgla przypadająca na 1 MWh energii elektrycznej wyprodukowanej w elektrowniach i elektrociepłowniach w roku 2013 wynosiła  831,50 kg CO2/MWh (na podstawie http://www.kobize.pl ).

Wskaźniki emisji dwutlenku węgla (CO2) (w kg/GJ) zalecane do stosowania na dany rok przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) zawarte są w dokumencie pod nazwą: „Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku xxxx do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok xxxx” dostępnym pod adresem internetowym:  

http://www.kobize.pl/materialy/download/2014/WO_i_WE_do_stosowania_w_SHE_2015.pdf


Konkurs PROJEKT: PRZESTRZEŃ

Celem konkursu jest promocja inwestorów, których inwestycje oprócz zysku przynoszą korzyści dla środowiska i społeczeństwa. Zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju wyróżnia inwestycje – podnosi komfort życia, poprawia estetykę najbliższego otoczenia i tworzy przestrzeń dla przyrody w mieście. Właśnie takie inwestycje można zgłosić do konkursu PROJEKT: PRZESTRZEŃ. Termin składania aplikacji upływa 11 maja br.

O KONKURSIE

PROJEKT: PRZESTRZEŃ to ogólnopolski konkurs Ministra Środowiska promujący inwestycje przyjazne człowiekowi i środowisku.

Partnerem merytorycznym konkursu jest firma doradcza EY.

Udział w konkursie jest bezpłatny.

UCZESTNICY KONKURSU

Inwestorzy, deweloperzy (podmioty prywatne lub działające w formule PPP).

ZGŁOSZENIA

 Do udziału w konkursie może zostać zgłoszona inwestycja w ramach dwóch kategorii:

  • mieszkaniowej lub komercyjnej (inwestycje biurowe, handlowo-usługowe i hotelowo-wypoczynkowe),
  • zrealizowana w Polsce i oddana do użytku w ciągu ostatnich 5 lat (licząc od daty rozpoczęcia konkursu tj. 23 marca 2015 roku),
  • w ramach której zostały urządzone tereny zielone, rozumiane jako tereny biologicznie czynne, również obejmujące dachy, tarasy.

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ: 11 MAJA 2015 ROKU

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU: 8 CZERWCA 2015 ROKU

Więcej informacji w tym regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem: http://projekt-przestrzen.pl/

Konkurs Projekt: Przestrzeń

!!! Zmiana siedziby Przedstawicielstwa w Przemyślu !!!

WFOŚiGW w Rzeszowie informuje, że od dnia 2 marca 2015r. następuje zmiana adresu siedziby Przedstawicielstwa Zamiejscowego w Przemyślu.

Nowy adres:

ul. Tadeusza Kościuszki 2

piętro I

37-700 Przemyśl

(budynek dawnego Kolegium Języków Obcych)


W związku ze zmianą siedziby mogą nastąpić problemy z obsługą połączeń telefonicznych do Przedstawicielstwa.

W przypadku braku możliwości uzyskania połączenia telefonicznego na numery stacjonarne prosimy o połączenie na komórkowy numer Dyrektora Przedstawicielstwa p. Eugeniusza Marcola - 692 427 948.

Nowy numer rachunku bankowego WFOŚiGW w Rzeszowie

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie informuje, że w związku z nowelizacją Ustawy z dnia 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 21 listopada 2014 r. poz. 1626) zmianie uległ numer rachunku bankowego. Obsługę bankową rachunków wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w imieniu Ministra Finansów przejął Bank Gospodarstwa Krajowego.

Nowy rachunek w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Rzeszów nr: 63 1130 1105 0005 2084 8520 0001.