Dotacje z WFOŚiGW w Rzeszowie na ochronę wód Zbiornika Solina przed zanieczyszczeniami

Jezioro Solińskie jest największym zbiornikiem czystej wody w Polsce i stanowi źródło zaopatrzenia ludności w wodę pitną oraz wykorzystywany jest do celów rekreacyjnych i kąpieli. Z tych względów wody te podlegają szczególnej ochronie. Jednak zagrożeniem dla dobrego stanu tych wód jest w dalszym ciągu niewłaściwa gospodarka wodno - ściekowa na obszarze jego zlewni.

Dlatego działania polegające na utrzymaniu dobrego stanu wód ustalono jako przedsięwzięcie priorytetowe Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, na które corocznie przeznaczana będzie kwota 1 miliona złotych, w formie bezzwrotnej (dotacje).

Pomoc finansowa - w formie dotacji do 80% kosztów zadania - udzielana będzie na zadania realizowane przez  gminy, związki międzygminne, powiaty, związki powiatów na terenach miejscowości położonych w zlewni Zbiornika.

Przeznaczanie przez WFOŚiGW w Rzeszowie, corocznie środków w ilości nie mniejszej niż 1 milion złotych ułatwi zainteresowanym samorządom podejmowanie planów inwestycyjnych i powinno przyczynić się do intensyfikacji wyposażania tych terenów we właściwą infrastrukturę systemowo rozwiązującą problem odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych (np. budowa, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnych, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków wyposażonych w reaktory biologiczne, wykonanie szczelnych wybieralnych zbiorników na ścieki wraz z niezbędną infrastrukturą obsługową).

Zadania te mogą być równocześnie finansowane w formie pożyczek ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie, dla których oprocentowanie roczne wynosi 1,5 %.

Seminarium "Gospodarka zasobami wodnymi na obszarach wiejskich"

W dniu 28 czerwca br. w siedzibie WFOŚiGW miało miejsce Seminarium: „Gospodarka zasobami wodnymi na obszarach wiejskich”.

Seminarium odbyło się z udziałem gości z Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, prof. dr hab. inż. Mirosława Wiatkowskiego z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,  prof. dr hab. Piotra Koszelnika z Politechniki Rzeszowskiej oraz Pracowników WFOŚiGW w Rzeszowie.

Głównym założeniem Seminarium była wymiana doświadczeń i element poznawczy w zakresie:

 • strategii działania WFOŚiGW w Rzeszowie;
 • zarządzania zasobami wodnymi na obszarach wiejskich;
 • przeciwdziałania zjawiskom ekstremalnym – susza, powódź;
 • kształtowania środowiska naturalnego w zlewni rzeki.

Spotkanie zakończono miłym akcentem, mianowicie:

Kapituła Opolskiej Nagrody w Dziedzinie Odnawialnych Źródeł Energii

przyznała statuetkę OPOLSKIEJ OZE w kategorii INSTYTUCJE FINANSUJĄCE EKOENERGETYKĘ, Panu Adamowi Pęziołowi - Prezesowi Zarządu WFOŚiGW w Rzeszowie. Nagrodę w imieniu kapituły wręczył Pan Dariusz Sitko - Wicedyrektor OODR w Łosiowie.

Seminarium

Seminarium

Seminarium

Seminarium

Seminarium

Seminarium


Informacja dot. obliczania nadwyżki dochodów budżetu gminy i powiatu pochodzących z opłat i kar środowiskowych za rok 2015

Informacja dot. obliczania nadwyżki dochodów budżetu gminy i powiatu pochodzących z opłat i kar środowiskowych za rok 2015,  podlegającej przekazaniu na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w roku 2016

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2015 r. przypadających na jednego mieszkańca (Monitor Polski z 2016 poz. 530) średnia krajowa dochodów z roku poprzedniego przypadających na 1 mieszkańca, osiągnięta w 2015 r. z tytułu opłat i kar wyniosła:

 1. dla gmin - 15,36 zł
 2. dla powiatów - 4,23 zł.

Wypełniony Załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4g/p (w wersji papierowej) wraz z pismem przewodnim należy przesłać w terminie do dnia 16 sierpnia 2016 r.

Obliczona w Załączniku nr 1 nadwyżka podlega przekazaniu w w/w terminie na rachunek WFOŚiGW w Rzeszowie w BGK nr:

63 1130 1105 0005 2084 8520 0001

Pliki do pobrania:

Załącznik nr 1 do sprawzdania OŚ-4g dla gmin

Załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4p dla powiatów

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dn. 09.06.2016 r. w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2015 r. przypadających na 1 mieszkańca

40 lat Bieszczadzkiego Parku Narodowego

W dniu 09 maja 2016 roku w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie odbyła się konferencja poświęcona publikacji Bieszczadzki Park Narodowy 40 Lat Ochrony.

Bieszczadzki Park Narodowy doczekał się publikacji, która ukazuje pracę wielu polskich uczonych, którzy przez 40 lat badali obszar Bieszczadzkiego Parku Narodowego, chcąc pokazać jego piękno i walory przyrodnicze oraz zachować to dziedzictwo dla przyszłych pokoleń i nauki polskiej.

W pracy nad publikacją, liczącą ponad 400 stron, wzięło udział 49 uznanych autorów. Znajdziemy w niej 230 fotografie i szczegółowe mapy geograficzno-biologiczne terenu.

Wydanie albumu sfinansowane zostało przez WFOŚiGW w Rzeszowie.

Bieszczadzki Park Narodowy jest trzecim co do wielkości Parkiem Narodowym na terenie Polski i największym polskim górskim parkiem. Obejmuje najciekawsze pod względem krajobrazowym i przyrodniczym partie górskie Bieszczadów o łącznej powierzchni 292,02 km². Obszar parku był powiększany czterokrotnie. Dziś to miejsce unikatowe o wyjątkowym znaczeniu.

40 lat BPN

40 lat BPN

40 lat BPN

Fot. BPN


Ogłoszenie o naborze wniosków na rok 2016 na zadania związane z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest

Ogłoszenie o naborze wniosków na rok 2016
na zadania związane z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW pn.
„SYSTEM – Wspieranie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW, Część I – Usuwanie wyrobów zawierających azbest”

 1. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na podstawie „Procedury dofinansowania przedsięwzięć dotyczących usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest przez WFOŚiGW w Rzeszowie” oraz programu priorytetowego NFOŚiGW pn. „SYSTEM – Wspieranie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW, Część I – Usuwanie wyrobów zawierających azbest”, ogłasza nabór wniosków na zadania polegające na usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest do realizacji w roku  2016.
 2. Termin naboru wniosków określa się od 29.02.2016 r. do 11.03.2016 r.
 3. Regulamin naboru wniosków oraz wzór wniosku i innych dokumentów znajdują się na stronie www.bip.wfosigw.rzeszow.pl w zakładce Programy/Programy wspólne/Usuwanie azbestu.
 4. Budżet na realizację przedsięwzięć w roku 2016 wynosi – 3 222 880,40 zł w tym:
  ze środków WFOŚiGW – 1 327 068,40 zł
  ze środków NFOŚiGW  – 1 895 812,00 zł