Informacja dot. obliczania nadwyżki dochodów budżetu gminy i powiatu pochodzących z opłat i kar środowiskowych za rok 2017

Informacja dot. obliczania nadwyżki dochodów budżetu gminy i powiatu pochodzących z opłat i kar środowiskowych za rok 2017,  podlegającej przekazaniu na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w roku 2018

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2017 r. przypadających na jednego mieszkańca (Monitor Polski z 2018 poz. 545) średnia krajowa dochodów z roku poprzedniego przypadających na jednego mieszkańca, osiągnięta w 2017 r. z tytułu opłat i kar wyniosła:

  1. dla gmin - 11,30 zł
  2. dla powiatów - 3,68 zł.

Wypełniony Załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4g/p (w wersji papierowej) wraz z pismem przewodnim należy przesłać w terminie do dnia 16 sierpnia 2018 r.

Obliczona w Załączniku nr 1 nadwyżka podlega przekazaniu w w/w terminie na rachunek WFOŚiGW w Rzeszowie w BGK nr:

63 1130 1105 0005 2084 8520 0001


Pliki do pobrania:

Załącznik nr 1 do sprawzdania OŚ-4g dla gmin

Załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4p dla powiatów

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dn. 14.06.2018 r. w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2017 r. przypadających na 1 mieszkańca

Porozumienie na rzecz poprawy jakości powietrza - PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

W czwartek 7 czerwca w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia ws. realizacji programu priorytetowego Czyste Powietrze.

Podpisanie Porozumienia

Porozumienie zostało zawarte pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Bankiem Ochrony Środowiska. W podpisywaniu porozumienia uczestniczyli Premier Mateusz Morawiecki, Minister Finansów Teresa Czerwińska i Minister Środowiska Henryk Kowalczyk. W imieniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Porozumienie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał Pan Bogusław Kida Zastępca Prezesa Zarządu. W uroczystości wzięła również udział Pani Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki.


Czytaj wiecej: Porozumienie na rzecz poprawy jakości powietrza - PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka w Rzeszowie

17 maja w Rzeszowie odbyły się Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą św., następnie zaproszeni goście wzięli udział w uroczystym apelu, podczas którego uhonorowano odznaczeniami oraz awansami na wyższe stopnie służbowe 55 podkarpackich strażaków.  Odczytano również listy Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, Szefa Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego oraz Komendanta Głównego PSP gen. Brygadiera Leszka Suskiego z życzeniami dla wszystkich strażaków oraz pracowników cywilnych jednostek organizacyjnych PSP naszego regionu.

W trakcie apelu przekazano i poświęcono 26 samochodów ratowniczo-gaśniczych.

W przekazaniu samochodów również wziął udział Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Rzeszowie Pan Bogusław Kida.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie realizując zadania z zakresu przeciwdziałania klęskom żywiołowym oraz poważnym awariom w środowisku dofinansował min. zakupy przekazanych do użytkowania samochodów, które podniosły potencjał techniczny straży pożarnej.

Wsparcie, którego WFOŚiGW w Rzeszowie udzielił straży pożarnej:

  • zakup kontenera specjalnego z proszkiem gaśniczym dla PSP w Rzeszowie
  • zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych lekkich 10 sztuk, ciężkich 11 sztuk, oraz innego sprzętu, który trafił na doposażenie OSP.

Pełna galeria zdjęć pod adresem:

https://photos.google.com/share/AF1QipPwkfC3OYftXdrZmpcrjB7s5SrQY5DFXRA7ay_M9CudzKwuinvXdpoYrKv1Ii19Zw?key=Vjdud0lpU1VTcWxkVVhJaW1yajBYd3J3YTVjM3hn


Narada Państwowej Straży Pożarnej województwa podkarpackiego

W dniu 20 lutego 2018 r. Prezes WFOŚiGW w Rzeszowie Pan Adam Skiba uczestniczył w rocznej naradzie Państwowej Straży Pożarnej województwa podkarpackiego.

W naradzie wzięli udział również marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl oraz wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, kapelan rzeszowskich strażaków ks. Paweł Samborski, przedstawiciele związków zawodowych, komendanci miejscy i powiatowi oraz kadra kierownicza KW PSP w Rzeszowie.

Narada Strażaków

Czytaj wiecej: Narada Państwowej Straży Pożarnej województwa podkarpackiego

Nabór wniosków na rok 2018 na zadania z zakresu ochrony środowiska i edukacji ekologicznej

Ogłoszenie o naborze wniosków na rok 2018
na zadania upowszechniające zagadnienia związane z ochroną środowiska oraz z zakresu edukacji ekologicznej prowadzone na łamach prasy, radia, telewizji lub internetu

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519)  oraz "Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji przez WFOŚiGW w Rzeszowie" ogłasza nabór wniosków na rok 2018 na zadania upowszechniające zagadnienia związane z ochroną środowiska oraz z zakresu edukacji ekologicznej prowadzone na łamach prasy, radia, telewizji lub internetu.

  1. Termin naboru wniosków określa się do dnia 30.03.2018 r. Zgłoszenia przyjmowane są w siedzibie Funduszu lub za pośrednictwem poczty pod adresem: ul. Zygmuntowska 9, 35-025 Rzeszów.
  2. Konkurs skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego bądź jednostek organizacyjnych wykonujących zadania własne samorządu, uczelni wyższych i instytutów badawczych, stowarzyszeń i fundacji, których celem statutowym jest edukacja ekologiczna lub/i ochrona środowiska, wydawców, nadawców i dostawców audiowizualnych lub radiowych usług medialnych posiadających osobowość prawną, państwowych i samorządowych instytucji kultury, parków narodowych i krajobrazowych.
  3. Regulamin konkursu zawierający kryteria oceny wniosków, wzór wniosku o dotację W-5a wraz z wymaganymi załącznikami znajdują się na stronie www.bip.wfosigw.rzeszow.pl w zakładce Programy/Programy WFOŚiGW/Edukacja Ekologiczna.
  4. Budżet konkursu w roku 2018 wynosi do 250.000,00 zł, w tym maksymalna wysokość dofinansowania na zadanie może wynieść nie więcej niż 50.000,00 zł, z zastrzeżeniem pkt VII ppkt 7 Regulaminu konkursu.
  5. Rozstrzygnięcie konkursu ustala się do dnia 30.04.2018 roku.

Do pobrania:


1) Regulamin konkursu

2) Tematy konkursu