W sobotę 5 października miało miejsce podpisanie umów dotacyjnych dla OSP z terenu województwa podkarpackiego w ramach naboru wniosków na doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych. Wydarzenie odbyło się w Urzędzie Wojewódzkim w obecności przedstawicieli OSP oraz grupy parlamentarzystów z podkarpacia na czele z Posłem RP Panem Zbigniewem Chmielowcem, przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu Strażaków.

Podpisanie umów z OSP

 

Logo konkursu  Logo WFOŚiGW Poznań 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu serdecznie zachęca do wzięcia udziału w konkursie na projekt plakatu promującego Młodzieżowy Kongres Klimatyczny 2020. Konkurs skierowany jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych oraz studentów. Termin nadsyłania zgłoszeń i projektów będzie trwać do 27.09.2019 r. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 4 października 2019 r., a wręczenie nagród będzie miało miejsce w ramach finału Młodzieżowego Kongresu Klimatycznego 2019, który odbędzie się 10 października br. podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM. Organizatorem i fundatorem nagród jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

W dniu 16.08.2018 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie nie pracuje.

Wszystkich beneficjentów i chcących zasięgnąć informacji
zapraszamy w dniu 24.08.2019 r.,
w którym Fundusz będzie pracował z zamian dzień wolny 16.08.2019 r.

 

 

WFOŚiGW w Rzeszowie informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie prowadzi nabór ciągły wniosków w ramach programu "Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczenie skutków zagrożeń dla środowiska".

Zachęcamy do zainteresowania Programem z uwagi na fakt, że dofinansowaniem mogą być objęte niżej wymienione przedsięwzięcia:

  1. działania w zakresie adaptacji do zmian klimatu w miastach, w tym: „zielono-niebieska” infrastruktura, likwidacja powierzchni nieprzepuszczalnych, systemy zagospodarowania wód opadowych i kanalizacja deszczowa,

Informacja dot. obliczania nadwyżki dochodów budżetu gminy i powiatu pochodzących z opłat i kar środowiskowych za rok 2018,  podlegającej przekazaniu na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w roku 2019

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2018 r. przypadających na jednego mieszkańca (Monitor Polski z 2019 poz. 593) średnia krajowa dochodów z roku poprzedniego przypadających na jednego mieszkańca, osiągnięta w 2018 r. z tytułu opłat i kar wyniosła:

  1. dla gmin - 11,00 zł
  2. dla powiatów - 3,53 zł.

Wypełniony Załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4g/p (w wersji papierowej) wraz z pismem przewodnim należy przesłać w terminie do dnia 16 sierpnia 2019 r.

Obliczona w Załączniku nr 1 nadwyżka podlega przekazaniu w w/w terminie na rachunek WFOŚiGW w Rzeszowie w BGK nr:

63 1130 1105 0005 2084 8520 0001

Poniżej załączamy wzory załączników oraz obwieszczenie Minisra Środowiska w sprawie średniej krajowej dochodó gmin i powiatów w 2018 r. przypadających na jednego mieszkańca.