Instytucja Pośrednicząca przekazała interpretację Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dotyczącą przepisu art. 82 ust. 1 oraz art. 89 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych w kontekście zachowań podmiotów w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegającego na równoczesnym składaniu ofert jako wykonawca oraz występowaniu jako podwykonawca innego wykonawcy w tym samym postępowaniu.

Tekst interpretacji do pobrania.