Komunikat dla Beneficjentów projektów POIiŚ wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursów nr 7/POIiŚ/1.1/04/2012 oraz 8/POIiŚ/1.1/03/2013

Stanowisko Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w sprawie możliwości wydłużenia terminów kwalifikowania wydatków dla projektów realiowanych w ramach konkursu nr 7/POIiŚ/1.1/04/2012 oraz 8/POIiŚ/1.1/03/2013:

Termin kwalifikowalności wydatków dla projektów Programu Operacyjnego Infrastrutkura i Środowisko wyłonionych do dofinansowania w ramach powyższych konkursów został wydłużony do 31 grudnia 2015r.

To oznacza, że przy spełnieniu pozostałych warunków koniecznych do wprowadzenia zmian w projekcie, Beneficjenci będą mogli wnioskować do Ministerstwa Środowiska o zmianę terminu kwalifikowalności wydatków dla poszczególnych projektów do 31 grudnia 2015r.

Zmieniony przez: Barbara Bednarz
Zmieniono: środa, 15, kwiecień 2015 09:19
Odslony: 3115