Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie do działania 1.1. POIiŚ - XV runda konkursowa z dn. 14.11.2014r.

Minister Środowiska,
jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór
w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach:

Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM (konkurs nr 15/POIiŚ/1.1/12/2014) - Kwota środków z Funduszu Spójności przeznaczonych na dofinansowanie projektów inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej wynosi 20 mln euro.

Podana kwota dofinansowania z Funduszu Spójności może ulec zwiększeniu w trakcie trwania konkursu.

Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu.

Dofinansowaniu podlegają wszystkie rodzaje projektów wskazane w regulaminie konkursu.

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie.

Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane jako beneficjenci w regulaminie konkursu.

Wnioski należy składać w terminie od 15 grudnia 2014 r. do 19 stycznia 2015 r.

  • do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w przypadku projektów o wartości powyżej 25 mln euro*;
  • do właściwego dla danego województwa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w przypadku projektów o wartości poniżej 25 mln euro*.

* według kursu euro określonego zgodnie z regulaminem konkursu.

Wnioski należy składać w sekretariacie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
ul. Zygmuntowska 9, 35-025 Rzeszów, tel./fax. 17 852-23-44


Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie upływa

19 stycznia 2015 r. o godz. 15.00

Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków, w tym regulamin konkursu,
dostępne są na stronie internetowej: www.mos.gov.pl/pois
oraz www.bip.wfosigw.rzeszow.pl (zakładka: Aktualności fund. UE)

Zmieniony przez: Marcin Pasieka
Zmieniono: piątek, 14, listopad 2014 08:26
Odslony: 3562