Podpisano kolejną umowę o dofinansowanie w ramach POIiŚ

W dniu 7 listopada 2014r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie podpisano kolejną umowę o dofinansowanie z Beneficjentem Gminą Jasienica Rosielna na realizację projektu dotyczącego przygotowania projektu inwestycyjnego z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, w szczególności na przygotowanie koniecznych dokumentów takich jak dokumentacja projektowa, dokumentacja techniczna, studium wykonalności.

Wsparcie projektu przygotowawczego ma na celu przygotowanie inwestycji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, której realizacja planowana jest w oparciu o środki Funduszu Spójności w perspektywie finansowej 2014-2020.

Wartość całkowita projektu pn. "Opracowanie dokumentacji dla projektu z zakresu gospodarki wod-kan. w aglomeracji Jasienica Rosielna" wynosi  578 100,00 zł., z czego dofinansowanie z Funduszu Spójności wynosi 399 500,00 zł.

Umowę o dofinansowanie podpisują: Wójt Gminy Jasienica Rosielna - Pan Marek Ćwiąkała (z lewej) oraz Prezes Zarządu WFOŚiGW w Rzeszowie  - Pan Józef Frączek


Zmieniony przez: Barbara Bednarz
Zmieniono: czwartek, 13, listopad 2014 10:57
Odslony: 3101