W dniu 2 lipca 2014 roku w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie podpisano umowę o dofinansowanie z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. o.o. na realizację projektu pn. „Rozbudowa (modernizacja) ciągu biologicznego komunalnej oczyszczalni ścieków w Rzeszowie”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa I - Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 - gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM. Wartość całkowita projektu wynosi 45 733 336,03 zł, z czego dofinansowanie z Funduszu Spójności wynosi 20 503 698,21 zł.

Ze strony WFOŚiGW w Rzeszowie umowę podpisali Pan Waldemar Burzyński -  Prezes Zarządu, natomiast stronę Beneficjenta MPWiK Sp. z o.o. reprezentował Pan Adam Tunia - Prezes Zarządu.